Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu s 1. točko 35. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14, 76/15; v nadaljevanju: ZSPDSLS) in prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju držav in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16; v nadaljevanju: uredba) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE...

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano objavlja

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

parcelo št. 887/48 k.o. Kranj v izmeri 384 m2 in parcelo št. 887/49 k.o Kranj v izmeri 903 m2, ki v naravi predstavljata parkirišče ter
stavbo št. 1270, ki leži na parceli št. 887/49 k.o. Kranj in v naravi predstavlja

...