Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Pooblastila in dovoljenja

Nacionalni referenčni laboratorij (NRL)
Odločba o določitvi uradnega laboratorija (UL) in nacionalnega referenčnega laboratorija (NRL) za:

 • ostanke veterinarskih zdravil in kontaminantov v živilih živalskega izvora,
 • ostanke pesticidov v živilih živalskega izvora in proizvodih z visoko vsebnostjo maščob,
 • metode za posamezne ostanke v živilih živalskega izvora,
 • policiklične aromatične ogljikovodike v živilih živalskega izvora,
 • dioksine in PCB v krmi,
 • analize organofosfornih spojin v medu,
 • ostanke pesticidov v žitih,
 • ostanke pesticidov v sadju in zelenjavi, vključno s proizvodi z visoko vsebnostjo vode in kisline,
 • ostanke pesticidov, metode za posamezne ostanke,
 • težke kovine v živilih,
 • policiklične aromatične ogljikovodike (PAH) v živilih,
 • dioksine in PCB v živilih,
 • mikotoksine v živilih neživalskega izvora.

Izdano pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje – Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin – odločba št. U014-16/2022/18 z dne 30. 3. 2023 nadomesti dve prejšnji odločbi, in sicer odločbo št. U014-7/2013/3 z dne 9. 1. 2013 in odločbo št. U014-7/2013/1 z dne 2. 1. 2014 v delu, kjer je imenovanje urejeno s to odločbo ter odločba št: U3446-23/2021-10 z dne 21. 1. 2022.

Odločba o imenovanju Nacionalnega referenčnega laboratorija (NRL) za preiskave materialov, ki prihajajo v stik z živili, ki deluje v mreži EURL-NRL (European Union Reference Laboratory for Food Contact Materials; European Commission Joint Research Centre).

Odločba o imenovanju Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano za izvajanje nalog referenčnega laboratorija in uradnega laboratorija, ki so jih izvajali območni zavodi za zdravstveno varstvo in Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije za potrebe uradnega nadzora:

 • v zvezi z živili neživalskega izvora,
 • v zvezi z živili živalskega izvora,
 • za izvajanje vzorčenja živil za potrebe uradnega nadzora,
 • za ugotavljanje skladnosti mleka in mlečnih izdelkov glede kakovosti,
 • za ugotavljanje piva glede kakovosti,
 • za ugotavljanje skladnosti jedilnih rastlinskih olj (razen oljčnega olja), jedilnih rastlinskih masti in majoneze – glede kakovosti,
 • za ugotavljanje skladnosti žganih pijač in drugih alkoholnih pijač glede kakovosti,
 • za ugotavljanje skladnosti mesa in mesnih izdelkov ter rib in ribjih izdelkov glede kakovosti,
 • za ugotavljanje skladnosti sadnih, zelenjavnih in gobjih izdelkov glede kakovosti,
 • za ugotavljanje skladnosti sadnih sokov in podobnih sadnih izdelkov, zelenjavnih sokov in podobnih zelenjavnih izdelkov ter brezalkoholnih pijač glede kakovosti;
 • za analize organofosfornih spojin v medu.

Izdano pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje – Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, št. U014-16/2022/18 z dne 30. 3. 2023.

Odločba o imenovanju Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano za izvajanje nalog uradnega laboratorija, ki jo je izvajal območni zavod za zdravstveno varstvo (ZZV Maribor) za potrebe uradnega nadzora:

 • za izvajanje določenih analiz tobaka, izdano pri Ministrstvu za zdravje, št. 0600-102/2013-2 z dne 22. 7. 2013.

Odločba o imenovanju Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano za izvajanje nalog referenčnega laboratorija in uradnega laboratorija, ki so jih izvajali območni zavodi za zdravstveno varstvo:

 • za opravljanje prvega in rednih pregledov naravne mineralne vode in ugotavljanje skladnosti naravne mineralne vode, izvirske vode in namizne vode; izdano pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, št. U014-7/2013/15 z dne 25. 4. 2014.

Odločba za izvajanje veterinarske dejavnosti DDD; izdano pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. UO14-16/2015/2 z dne 8. 7. 2015.

Odločba za opravljanje dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije; izdano pri Ministrstvu za zdravje – Direktorat za javno zdravje, št. 181-370/2013-4 z dne 17. 12. 2015.

Odločba za preskuševalni laboratorij za področje malih čistilnih naprav za odpadne vode do 50 PE za Oddelek za okolje in zdravje na lokaciji Maribor; izdano pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 315-43/2014-4 z dne 1. 12. 2014.

Odločba za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju, obdobni pregledi in preizkusi delovne opreme); izdano pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, št. 10200-38/2014/10 z dne 17. 12. 2014.

Odločba o podelitvi naziva učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik laboratorijske biomedicine in kemijski tehnik, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Kemijska tehnologija,  študentov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Sanitarno inženirstvo, študentov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Mikrobiologija, študentov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kemija, študentov magistrskega študijskega programa druge stopnje Mikrobiologija in študentov magistrskega študijskega programa druge stopnje Kemija; izdano pri Ministrstvu za zdravje – Direktorat za zdravstveno varstvo, št. 1611-1/2021/6 z dne 9.11. 2021.

Pooblastilo za izvajanje programov sekundariata in specializacij iz javnega zdravja, klinične mikrobiologije, infektologije in dermatovenorologije; izdano pri Ministrstvu za zdravje – Direktorat za zdravstveno varstvo, št. 603-131/2020/133 z dne 25. 2. 2021.

Odločba o določitvi zdravstvenih zavodov, pri katerih opravljajo strokovne izpite zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci pripravniki s srednjo strokovno izobrazbo (laboratorijski tehnik, kemijski tehnik, farmacevtski tehnik); izdano pri Ministrstvu za zdravje – Direktorat za zdravstveno varstvo, št. 6040-160/2017-10 z dne 6. 3. 2017.

Odločba o določitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano za uradni laboratorij za izvajanje posameznih laboratorijskih analiz za potrebe uradnega nadzora varnosti vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina za: ostanke pesticidov, onesnaževala, alergene in druge snovi preobčutljivosti v živilih; izdano pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 023-51/2023-8 z dne 19. 4. 2023.

Odločba o imenovanju Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano za uradni laboratorij za potrebe uradnega nadzora Zdravstvenega inšpektorata RS na področju živil ter materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili v njegovi pristojnosti, izdano pri Ministrstvu za zdravje, št. 09103-10/2021-3 z dne 08.069.2021.


Dovoljenja

Izdano pri Ministrstvu za zdravje – Urad RS za kemikalije, št. 18400-162/2013/2 z dne 30. 12. 2013.

Izdano pri Ministrstvu za zdravje – Direktorat za zdravstveno varstvo, št. 0600-87/2019-8 z dne 7. 2. 2020.
Odločba izdana pri Ministrstvu za zdravje, št. 0600-87/2019/10 z dne 29. 4. 2021.

Izdano pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije, št. U34330-68/2014/6 z dne 27. 3. 2014.

Izdano pri Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, št. 800-9/2018-4 z dne 15. 5. 2018.

Izdano pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje – Uprava RS za jedrsko varnost, št. 3572-186/2013/8 z dne 22. 7.  2014.

Izdano pri Ministrstvu za zdravje – Urad RS za kemikalije, št. 21601-3/2020-3 z dne 19. 3. 2021.

Izdano pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, št. U34401-5/2019/4 z dne 1. 4. 2019.

Izdano pri Ministrstvu za zdravje, št. 0140-13/2019/8 z dne 15. 3. 2019.

S strani WHO za leto 2017.

S strani WHO za leto 2017.

S strani WHO za leto 2017.

Javno pooblastilo za:

 • izvajanje monitoringa parametrov kemijskega stanja, posebnih onesnaževal, splošno fizikalno-kemijskih in mikrobioloških parametrov ter mikrocistinov v okviru izvajanja monitoringa ekološkega in kemijskega stanja voda ter stanja voda na območjih s posebnimi zahtevami;
 • in izvedbo kemijskih analiz tal v okviru izvajanja monitoringa stanja tal; izdano pri Ministrstvu za okolje in prostor – ARSO, št. 35922-22/2017-15 z dne 24. 11. 2017.

Za Oddelke za okolje in zdravje na lokacijah Celje, Maribor in Novo mesto; izdano pri Ministrstvu za okolje in prostor, št. 35435-38/2018-2 z dne 30. 11. 2018.

Za Oddelek za okolje in zdravje na lokaciji Maribor; izdano pri Ministrstvu za okolje in prostor, Agencija RS za okolje , št. 35435-2/2021-3 z dne 1. 6. 2021.

Izdano pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje – ARSO, št. 35455-2/2014-2 z dne 24. 3. 2014, za:

 • oddelke na lokaciji Celje za vzorčenje odpadkov, merjenje parametrov onesnaženosti in drugih lastnosti nevarnih odpadkov za matriks izlužka (elektroprevodnost, živo srebro, fluorid, fenolni indeks), vrednotenje rezultatov preskušanja ter ugotovitev nevarnih lastnosti odpadkov, izdelavo ocene nevarnih odpadkov;
 • oddelke na lokaciji Maribor za vzorčenje odpadkov, merjenje parametrov onesnaženosti in drugih lastnosti nevarnih odpadkov za matriks odpadka (suha snov, žarilna izguba, baker, cink, kadmij, krom, kobalt, nikelj, svinec, celotni organski ogljik – TOC, poliklorirani bifenili – PCB, adsorbljive organsko vezane halogenirane spojine – AOX, fenolni indeks, ogljikovodiki), za matriks izlužka (pH, celotne raztopljene snovi, elektroprevodnost, arzen, antimon, baker, barij, cink, kadmij, krom, molibden, nikelj, selen, svinec, živo srebro, fluorid, klorid, sulfat, fenolni indeks, celotni organski ogljik – TOC), vrednotenje rezultatov preskušanja ter ugotovitev nevarnih lastnosti odpadkov;
 • oddelke na lokaciji Novo mesto za vzorčenje odpadkov, merjenje parametrov onesnaženosti in drugih lastnosti nevarnih odpadkov za matriks odpadka (suha snov, sušilni ostanek, žarilna izguba, arzen, baker, cink, kadmij, celotni krom, kobalt, nikelj, svinec, molibden, živo srebro, poliklorirani bifenili – PCB, celotni organski ogljik – TOC, mineralna olja, PAH, cianid – prosti, cianid – skupni, BTX, mikrobiološki parametri – Salmonela, Esherichia coli), matriks izlužka (pH, elektroprevodnost, aluminij, antimon, arzen, baker, barij, berilij, bor, cink, kadmij, kobalt, kositer, celotni krom, šestvalentni krom, mangan, molibden, nikelj, selen, srebro, svinec, stroncij, vanadij, živo srebro, železo, amonij, nitriti, celotni cianid, sulfid, fluorid, klorid, nitrat, o-fosfat, sulfat, celotni organski ogljik – TOC, adsorbljivi organski halogeni, anionski detergenti, fenolne snovi skupno, mineralna olja, PAH, sušilni ostanek filtra – celotne raztopljene snovi, cianid – prosti), vrednotenje rezultatov preskušanja ter ugotovitev nevarnih lastnosti odpadkov, izdelavo ocene nevarnih odpadkov).

Izdano pri Ministrstvu za okolje in prostor – ARSO, št. 35435-1/2017-2 z dne 17. 1. 2017, v naslednjem obsegu:

 • Vzorčenje odpadka
 • Izvedba kemične analize onesnaženosti odpadkov ter merjenje drugih lastnosti v odpadku
 • Izvedba mikrobioloških analiz odpadkov
 • Vzorčenje in izluževanje odpadka
 • Izvedba kemične analize onesnaženosti izlužka odpadka ter merjenje drugih parametrov v izlužku odpadka
 • Izdelava ocene odpadka pred odlaganjem

Izdano pri Ministrstvu za okolje in prostor – ARSO, št. 35445-6/2022-2550-3 z dne 16. 6. 2022.

Za parametre: celotne organske snovi razen organskih delcev, izražene kot celotni kot celotni ogljik – TOC, celotni prah, plinaste anorganske spojine klora, izražene kot klorovodik – HCl, fluor in njegove plinaste anorganske spojine, izražene kot fluorovodik – HF, posamezne organske spojine, živo srebro in njegove spojine, izraženi kot Hg, kisik, ogljikov monoksid, dušikovi oksidi – NOx, žveplov dioksid, amonijak, vodna para, temperatura, tlak in volumski pretok; izdano pri Ministrstvu za okolje in prostor, št. 35445-1/202-2550-2 z dne 28.2.2022.

V obsegu, ki vključuje:

 • izdelavo načrta meritev emisije snovi v zrak, vključno z določitvijo ciljev merjenja emisij snovi in opredelitvijo za emisijo snovi v zrak pomembnih parametrov obratovanja naprave,
 • izdelavo strategije vzorčenja in vzorčenja odpadnih plinov,
 • izdelavo načrta za beleženje časa obratovanja naprave in ocenjevanje letnega časa obratovanja naprave zaradi izdelave ocene o letni emisiji snovi v zrak,
 • merjenje in vrednotenje parametrov stanja odpadnih plinov in obratovalnih parametrov,
 • merjenje prostorninskega pretoka odpadnih plinov in izračun masnega pretoka snovi v odpadnih plinih, emisijskega deleža, stopnje zmanjšanja emisije, količini vlaken in emisijskega faktorja, če je s predpisi o emisiji snovi v zrak zanje določena mejna vrednost,
 • ocenjevanje razpršene in ubežne emisije snovi v zrak,
 • izračunavanje emisijskih faktorjev, če so za napravo, za katero se izvajajo prve meritve ali obratovalni monitoring, določene njihove mejne vrednosti,
 • izdelavo poročila o opravljenih meritvah emisije snovi in izdelavo ocene o letni emisiji snovi v zrak,
 • merjenje koncentracije snovi v odpadnih plinih ter preračunavanje rezultatov meritev na enoto prostornine suhih ali mokrih odpadnih plinov pri normalnih pogojih in na predpisano računsko vsebnost kisika v odpadnih plinih, če je njena vrednost za posamezni vir onesnaževanja določena s predpisi o emisiji snovi v zrak;

izdano pri Ministrstvu za okolje in prostor, št. 35445-2/2022-2550-2 z dne 17.2.2022.

Za Oddelke za okolje in zdravje na lokacijah Celje, Koper, Kranj, Maribor, Nova Gorica, Novo mesto; izdano pri Ministrstvu za okolje in prostor –  ARSO, 35435-18/2021 z dne 16. 3. 2022.

Izdano pri Ministrstvu za okolje in prostor – ARSO, št. 35435-13/2021-13 z dne 8. 10. 2021.

Izdano pri Ministrstvu za okolje in prostor– Agencija RS za okolje, št. 35435-12/2021-5 z dne 22. 12. 2021.

Izdano pri Ministrstvu za okolje in prostor – Agencija RS za okolje, št. 35435-11/2018-6 z dne 3. 10. 2018, v naslednjem obsegu:

 • Kontrola dopustnosti in primernosti sežiganja nevarnega odpadka v sežigalnici ali napravi za sosežig (priprava načrta kontrole, pregled proizvodnega procesa in dokumentacije o nastajanju nevarnega odpadka, določitev načrta vzorčenja nevarnega odpadka, predhodno vzorčenje nevarnega odpadka, kontrola ustreznosti dodeljene številke nevarnega odpadka, vzorčenje nevarnega odpadka, kemična analiza nevarnega odpadka, odločitev o dopustnosti in primernosti sežiganja nevarnega odpadka v sežigalnici ali napravi za sosežig
 • Ocena pričakovanih posledic zaradi lastnosti sežganega ali sosežganega nevarnega odpadka
 • Kontrola naslednjih parametrov kemične analize nevarnega odpadka: Sušilni ostanek, Žarilna izguba, Celotni klor, Žveplo, Arzen, Baker, Celotni krom, Cink, Fluor, Kadmij, Kobalt, Nikelj, Svinec, Živo srebro, Pentaklorofenoli – PCP, Poliklorirani bifenili – PCB
 • V izvedbi podizvajalca Eurofins Umwelt Ost GmbH, Niederlassung Freiberg, Gewerbegebiet Freiberg Ost, Lindenstrasse 11, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf, Nemčija, za merjenje in analizo parametrov odvzetih vzorcev (Antimon, Barij, Berilij, Bor, Kositer, Mangan, Selen, Talij, Vanadij, Dušik, Poliklorirani terfenili (PCT)

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content