Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Katalog informacij javnega značaja

Vodstvo NLZOH

 • direktor dr. Romana Martinčič
 • v.d. strokovnega direktorja dr. Andrej Golle

Osnovni podatki o NLZOH

Naziv: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
Angleški naziv: National Laboratory of Health, Environment and Food
Skrajšana firma: NLZOH
Datum vpisa subjekta v sodni register: 13. 11. 2013
Matična številka: 6489087000
Davčna številka: 19651295
Transakcijski račun: SI56 01100-6000043285
Sedež: Maribor
Naslov: Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
Pravnoorganizacijska oblika: Javni zavod

Ustanovitelji

Naziv: Republika Slovenija
Naslov: Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana
Vrsta odgovornosti za obveznosti družbe: polno odgovarja
Datum vstopa: 25. 7. 2013

Člani sveta zavoda

 • mag. Simona Potočnik, predstavnica ustanovitelja, predsednica sveta zavoda
 • dr. Mojca Durjava, predstavnica delavcev NLZOH, podpredsednica sveta zavoda
 • prof. dr. Ivan Eržen, predstavnik ustanovitelja
 • Metka Petek Uhan, predstavnica ustanovitelja
 • doc. dr. Bruno Nikolić, predstavnik ustanovitelja
 • mag. Alenka Sintič, predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje
 • mag. Klara Mihaldinec, predstavnica uporabnikov 

Podrobnejše informacije:

 • Kratek opis delovnega področja zavoda:
  Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je osrednji, največji slovenski javnozdravstveni laboratorij, ki se ukvarja s higiensko in zdravstveno ekološko dejavnostjo, s problematiko varovanja okolja, z mikrobiološko strokovno zdravstveno in raziskovalno dejavnostjo ter s kemijskimi analizami različnih vrst vzorcev. V laboratoriju se opravljajo storitve za potrebe države, predvsem za potrebe spremljanja ter uradnih in inšpekcijskih nadzorov iz pristojnosti predvsem Ministrstva za zdravje in Ministrstva za kmetijstvo in okolje, proste kapacitete pa se ponujajo naročnikom na prostem trgu. V sodelovanju z drugimi ustanovami v Sloveniji in tujini NLZOH sodeluje v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih, aplikativnih in svetovalnih projektih.
  NLZOH ima 785 zaposlenih.
  NLZOH vodi direktor in strokovni direktor, upravlja pa Svet zavoda. Strokovno dejavnost NLZOH načrtuje, obravnava in usmerja Strokovni svet NLZOH.
 • Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
  Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je organiziran v 6 centrih in skupnih strokovnih službah, s sedežem v Mariboru.
  Deluje na 12 lokacijah po Sloveniji in sicer v Brežicah, Celju, Hrastniku, Ljubljani, Kopru, Kranju, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, na Ravnah na Koroškem in v Slovenski Bistrici.
  Seznam vseh notranjih organizacijskih enot je dostopen na naslovu:  https://www.nlzoh.si/kontakti-in-lokacije/.
 • Organigram organa
 • Kontaktni podatki:
  Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
  Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
  +386 2 45 00 100
  +386 2 45 00 225
  info@nlzoh.si

  Več o organizaciji in dejavnostih NLZOH: http://www.nlzoh.si.

NLZOH ni predlagatelj predpisov.

 • Seznam postopkov:
  NLZOH odloča o dostopu do informacij javnega značaja, sicer pa ne vodi upravnih, zakonodajnih in drugih postopkov.
 • Seznam evidenc:
  NLZOH ni pooblaščen za vodenje javnih evidenc
 • Seznam zbirk:
  1. Evidenca o zaposlenih javnih uslužbencih
  2. Evidenca o stroških dela
  3. Evidenca o izrabi delovnega časa
  4. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu
  5. Evidenca o izobraževanju in strokovnem usposabljanju javnih uslužbencev
  6. Evidenca kandidatov, prijavljenih na objavljeno prosto delovno mesto
  7. Evidenca vstopov in izstopov iz prostorov
  8. Evidenca videonadzora dostopa v službene prostore
  9. Evidenca vstopnih šifer za vklop in izklop alarma
  10. Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih
  usposobljenosti
  11. Evidenca delavcev, za katere se izvaja zdravstveni nadzor
  12. Evidenca podatkov o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom in seznanitvi
  s požarnim redom
  13. Evidenca podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih javnih uslužbencev
  14. Evidenca varovalne opreme
  15. Evidenca podatkov o nezgodah pri delu s smrtnim izidom, nezgodah pri delu, zaradi
  katere je javni uslužbenec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivnih
  nezgodah, nevarnih pojavih in ugotovljenih poklicnih boleznih
  16. Evidenca uporabnikov informacijskega sistema Nacionalnega laboratorija za zdravje,
  okolje in hrano
  17. Evidenca imetnikov službenih registrirnih kartic
  18. Evidenca fotografij zaposlenih
  19. Evidenca videoposnetkov udeležencev usposabljanj
  20. Evidenca o potnih nalogih
  21. Evidenca koristnikov počitniških enot
  22. Evidenca o podjemnih pogodbah
  23. Evidenca o avtorskih pogodbah
  24. Evidenca fizičnih oseb, na katerih imena so bili izdani računi
  25. Evidenca podatkov o dijakih in študentih na obvezni praksi
  26. Evidenca podatkov o dijakih in študentih, ki delajo preko študentskega servisa
  27. Evidenca dolžnikov v izvršilnem postopku
  28. Evidenca dolžnikov v stečajnem postopku
  29. Evidenca izobraževanja s področja varnega dela z živili, s pitno vodo in HACCP
  30. Evidenca otrok zaradi obdarovanja ob prehodu v novo koledarsko leto
  31. Evidenca oseb za namen posredovanja podatkov analiz in napovedi pojavljanja
  cvetnega prahu z merilne postaje Lendava
  32. Evidenca prijav v kolektivno nezgodno zavarovanje
  33. Evidenca pacientov, katerih vzorci so poslani v analizo centra za medicinsko
  mikrobiologijo NLZOH
  34. Evidenca članstva v sindikatu
  35. Evidenca o članih sveta zavoda
  36. Evidenca uporabnikov poslovnih kartic
  37. Evidenca imetnikov kvalificiranih digitalnih potrdil
  38. Evidenca imetnikov službenih mobilnih telefonov
  39. Evidenca imetnikov službenih stacionarnih telefonov
  40. Evidenca zasebnih telefonskih številk
  41. Evidenca uporabnikov službenih motornih vozil
  42. Evidenca imetnikov internetnih naslovov
  43. Evidenca sistemskih logov3
  44. Evidenca programskih logov
  45. Evidenca brskalniških logov
  46. Evidenca prometnih podatkov
  47. Evidenca podpisov oz. paraf
  48. Evidenca lastnoročnih podpisov oz. paraf v mDocs
  49. Evidenca dokazil o verodostojnosti izobrazbe
  50. Evidenca osebnih podatkov za potrdilo o prestajanju karantene
  51. Evidenca posredovanj osebnih podatkov
 1. Povzetki sej strokovnega sveta:
 2. 1. seja strokovnega sveta
 • Neposreden dostop:
  Neposreden dostop do pomembnejših informacij javnega značaja NLZOH je omogočen preko uradnih spletnih strani: http://www.nlzoh.si.
  Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete spletni brskalnik.

  Fizični dostop: Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor (od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure).
 • Dostop na podlagi posebne zahteve:

  Neformalna zahteva: npr. ustno, preko telefona ali po elektronski poti. Če zahtevane informacije ne vsebujejo varovanih podatkov po ZDIJZ, NLZOH takšni vlogi ugodi in prosilcu omogoči dostop do informacij. Neformalna zahteva ne šteje za vlogo v upravnem postopku in v zvezi z njo prosilec nima možnosti pritožbe po ZDIJZ.

  Formalna zahteva: zahteva podana ustno na zapisnik, pisna zahteva po pošti oziroma po elektronski pošti. Zahteva mora vsebovati: navedbo organa, ki se mu pošilja, osebno ime ali firmo prosilca (z navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca), naslov prosilca (oziroma naslov zastopnika oziroma pooblaščenca), opredelitev informacije, s katero se želi seznaniti, način, na katerega želi biti prosilec z informacijo seznanjen (npr. elektronski zapis, fotokopija). Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov info@nlzoh.si.
 • Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:
  Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.
  Prosilci se lahko zglasijo osebno na NLZOH, kjer jim, če ne bo šlo drugače, informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oz. ustno obrazložimo.
 • Cenik za posredovanje informacij javnega značaja:
  Ostalo: vpogled v informacijo javnega značaja je brezplačen. Pri posredovanju zaračunamo materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

  Stroškovnik za storitve posredovanja informacij javnega značaja:
  Cene materialnih stroškov za posredovanja informacij javnega značaja (v ceno ni vključen DDV):
  ena stran fotokopije formata A4 0,06 EUR,
  ena stran fotokopije formata A3 0,13 EUR,
  ena stran fotokopije večjega formata 1,25 EUR,
  ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 EUR,
  ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 EUR,
  elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 EUR,
  elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 EUR,
  elektronski zapis na eni disketi 1,25 EUR,
  posnetek na eni videokaseti 4,17 EUR,
  posnetek na eni avdio kaseti 2,09 EUR,
  pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 EUR,
  pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 EUR,
  pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR,
  pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 EUR,
  poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen, prav tako je brezplačno telefonsko posredovanje informacij, posredovanje informacij po elektronski pošti in posredovanje informacij s pomočjo telefaksa, ki skupaj ne presegajo petih strani. Prosilec za dostop do informacije javnega značaja je oproščen plačila materialnih stroškov, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis itd.), če ti ne presegajo zneska 10 EUR (z vključenim DDV) razen, kadar organ zaračuna materialne stroške posredovanja informacij skupaj s ceno ponovne uporabe. V kolikor stroški posredovanja informacij presegajo 83,46 EUR (z vključenim DDV), se lahko zahteva vnaprejšnji polog. Po posredovanju informacij se obračunajo dejansko nastali stroški in prosilcu se izda račun. Če polog presega dejanske materialne stroške, organ prosilcu ob posredovanju informacije vrne presežni znesek. Organ lahko določi, da mora prosilec plačati stroške posredovanja informacij najkasneje v petnajstih dneh od prejema računa ali zahtevka za položitev pologa. Stroškovnik je sestavljen na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005 in nasl.).
  Maribor, 23. 9. 2014

 • Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja:
  Če mora NLZOH zaradi omogočitve ponovne uporabe za prosilca pripraviti oziroma mu posredovati podatke (delni dostop, kopiranje, pošiljanje in podobno) in pri tem nastanejo organu stroški, jih organ prosilcu zaračuna v skladu s Stroškovnikom za posredovanje in ponovno uporabo informacij javnega značaja.
  NLZOH lahko, poleg materialnih stroškov, za ponovno uporabo informacij v pridobitne namene zaračuna ceno, razen v primeru uporabe z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti in uporabe informacij s strani medijev (34a. člen ZDIJZ).
 • Najpogosteje zahtevane informacije:
  poročila o kakovosti pitne vode, poročila o preiskavah vzorcev.

 

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
Kakovost
Lokacije
Skip to content