Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je skupaj z Nacionalnim veterinarskim inštitutom pripravil posodobljene Smernice za mikrobiološko varnost živil, ki so namenjena končnemu potrošniku.

Smernice so kot merilo ustreznosti proizvodnega procesa in varnosti živil namenjene predvsem nosilcem živilske dejavnosti, ki živila pridelujejo, obdelujejo in prodajajo. Pogosto jih uporabljajo tudi službe kakovosti trgovskih verig pri oblikovanju mikrobioloških kriterijev v okviru izvajanja lastnega nadzora. Mikrobiološke smernice so v pomoč vsem, ki so vključeni v proizvodnjo in distribucijo živil in se uporabljajo prostovoljno. Podajajo tudi mikrobiološka merila, ki jih Uredba (ES) št. 2073/2005 s spremembami ne obravnava. Smernice zajemajo mikrobiološke kriterije za živila in merila snažnosti površin za brise/izpirke površin (tudi rok zaposlenih), postopke njihovega pregledovanja in ocenjevanja glede na mikrobiološke kriterije ter metode v prilogah.

Smernice so bile usklajene in pripravljene v sodelovanju s strokovnimi službami, ki delujejo na področju živilske industrije. Posodobljena izdaja Smernic zamenja dosedanjo z januarjem 2019.

Smernice za mikrobiološko varnost živil, ki so namenjena končnemu potrošniku