Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Center za okolje in zdravje

Center za okolje in zdravje opravlja higiensko in zdravstveno ekološko dejavnost, ob tem pa se ukvarjamo še s celovito problematiko okolja. Naše delo poteka na terenu in v laboratorijih na lokacijah Celje, Ljubljana, Koper, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ravne na Koroškem in Hrastnik.

Delo v centru je organizirano v 7 oddelkih, ki po vsej Sloveniji izvajajo sledeče dejavnosti:

Spremljanje skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode v okviru notranjega nadzora ter sodelovanje pri uvajanju/nadgrajevanju HACCP sistema na področju pitne vode

 • izvajanje vzorčenja pitne vode, terenskih meritev in svetovanja v okviru notranjega nadzora skladno s HACCP plani posameznih pogodbenih partnerjev;
 • izvajanje izobraževalnih programov za uvajanje/nadgrajevanje HACCP sistema v sistemih za oskrbo s pitno vodo za zaposlene, ki prihajajo v stik s pitno vodo;
 • sodelovanje pri uvajanju/nadgrajevanju HACCP sistema v posamezne sisteme za oskrbo s pitno vodo v vlogi svetovalcev odgovornim osebam;
 • upravljavcem sistemov za oskrbo s pitno vodo nudimo strokovno pomoč pri morebiti potrebni preureditvi vodovodnih omrežij, v času eventuelnih izrednih razmer,…, hkrati pa nudimo tudi strokovno svetovanje pri vzdrževanju internih vodovodnih omrežij.
 • izdelava načrtov za preprečevanje legioneloz v objektih, vzorčenje in laboratorijska preskušanja, strokovno svetovanje pri izvedbi ukrepov za preprečevanje legioneloz,
 • vzorčenje in laboratorijska preskušanja vode iz zobozdravniških stolov, strokovno svetovanje pri vzdrževanju zobozdravniških stolov za namene preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni, ki se prenašajo preko vode zobozdravniškega stola.

Izvajanje notranjega nadzora v bazenskih kopališčih

 • izvajanje vzorčenja in terenskih meritev v odprtih in zaprtih bazenskih kopališčih z namenom nadzora nad izpolnjevanjem higienskih zahtev za kopalno vodo v bazenih v skladu z veljavno zakonodajo,
 • sprotno obveščanje upravljavcev o neskladnih vzorcih,
 • svetovanje upravljavcem pri odpravi vzrokov neskladnosti,
 • sodelovanje pri uvajanju /nadgrajevanju HACCP sistema

Izvajanje analiz in ocena varnosti izdelkov za potrošnike

 • izvajanje laboratorijskih preskušanj vzorcev materialov in izdelkov namenjenih za stik z živili ali pitno vodo, kozmetičnih izdelkov, igrač, izdelkov splošne varnosti in drugih vzorcev;
 • izdelava ocen skladnosti, varnosti in ocen tveganja za navedene vzorce.

Imisijske meritve onesnaženosti zunanjega zraka

 • meritve kakovosti zunanjega zraka;
 • vrednotenje stopnje onesnaženosti zraka na podlagi meritev in/ali poročil;
 • modeliranje širjenja onesnaženosti;
 • obveščanje naročnikov o prekomerni onesnaženosti;
 • izdelava strokovnih mnenj, poročil in ocen;
 • predlaganje ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti;
 • predlaganje ukrepov za zmanjševanje tveganj za zdravje ljudi in okolje.

Izdelava poročil o vplivih na okolje

 • izdelava preliminarnih, celovitih in/ali delnih poročil o vplivih na okolje;
 • izdelava strokovnih ocen za posamične projekte;
 • izdelava mnenj o vplivih na okolje;
 • izdelava ocen vplivov na okolje;
 • izdelava analiz podedovanih bremen;
 • izvedbe celovitih monitoringov, ki zajemajo več parametrov okolja;
 • predlaganje ukrepov za zmanjševanje tveganj za zdravje ljudi in okolje.

Meritve in ocena ravni hrupa v naravnem in življenjskem okolju

 • meritve hrupa v naravnem in življenjskem okolju z obdelavo rezultatov in izdelavo poročil;
 • ocenjevanje hrupa z modelnimi izračuni (karte hrupa);
 • izdelava strokovnih ocen, načrtov monitoringa, izvedenskih mnenj in drugih študij;
 • vrednotenje obremenjenosti okolja s hrupom;
 • obveščanje o prekomerni obremenjenosti;
 • predlaganje ukrepov za zmanjšanje obremenjenosti in zmanjšanje tveganj za zdravje ljudi.

Meritve in ocenjevanje onesnaženosti zraka z vonji

 • meritve emisij vonjev z izdelavo poročil,
 • meritve obremenitev okoljskega zraka z vonji z izdelavo poročil.

Obratovalni monitoring podzemnih in površinskih voda na odlagališčih odpadkov in degradiranih območjih

 • izvajanje monitoringa podzemnih in površinskih vod na odlagališčih odpadkov v skladu s predpisi o odlaganju odpadkov na odlagališčih in proizvodnje TiO2 ter predpisi o monitoringu stanja podzemnih in površinskih vod ter izdelava poročil;
 • izdelava programov monitoringa podzemnih in površinskih vod v skladu z navedenimi predpisi.

Ocena odpadkov

 • vzorčenje in preskušanje odpadkov glede na zahteve naročnika in predpisov o odpadkih ter izdelava ocen odpadkov;
 • izdelava načrtov ravnanja in načrtov gospodarjenja z odpadki;
 • svetovanje s področja ravnanja z odpadki in odlaganja odpadkov;
 • nadzor kakovosti komposta in digestata v skladu s predpisom o biološki predelavi odpadkov;
 • sortirne analize;
 • druga dela s področja ravnanja z odpadki.

Meritve in ocenjevanje onesnaženosti tal

 • vzorčenje tal, kompostov in muljev iz čistilnih naprav;
 • izdelava ocen o onesnaženosti tal;
 • obveščanje o prekomerni onesnaženosti;
 • predlaganje ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti in za zmanjševanje tveganj za zdravje ljudi;
 • izdelava ocen o primernosti uporabe kompostov in uporabe muljev iz čistilnih naprav

Monitoring odpadnih voda

 • obratovalni monitoring odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav;
 • obratovalni monitoring industrijskih odpadnih vod;
 • meritve tehnoloških odpadnih vod;
 • izvedbe prvih meritev komunalnih in industrijskih odpadnih vod;
 • testiranje malih čistilnih naprav < 50 PE;
 • meritve ostalih odpadnih vod.

Monitoring površinskih in podzemnih voda, vodnih izvirov

 • izdelava programov monitoringa,
 • odvzem vzorcev in terenske meritve,
 • izdelava mnenj in poročil,
 • svetovanje o ukrepih.

Meritve emisij snovi v zrak

 • izvajanje prvih in občasnih meritev ter kalibracije in redni letni pregledi sistemov za trajne meritve emisije snovi v zrak v skladu s predpisi o emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja,
 • tehnološke meritve in druge strokovne naloge glede na zahteve naročnikov.

Storitve dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

 • dezinfekcija prostorov in opreme v raznih objektih, dezinfekcija prevoznih sredstev, vodovodnega omrežja, prezračevalnih sistemov in obratov za proizvodnjo, predelavo in hrambo živil,
 • dezinsekcija z namenom uničevanja zdravstvenih in gospodarskih škodljivcev in motečih insektov v stanovanjskih objektih, kanalizacijskih omrežjih, na deponijah, v trgovskih in gostinskih lokalih, šolah, vrtcih, bolnišnicah, proizvodnih in skladiščnih prostorih, prevoznih sredstvih,…
 • deratizacija kot ukrep zoper škodljive glodavce (miši, podgane) v stanovanjskih objektih, kanalizacijskih omrežjih, na deponijah, v trgovskih in gostinskih lokalih, šolah, vrtcih, bolnišnicah, proizvodnih in skladiščnih prostorih, prevoznih sredstvih,…

Druge storitve

 • prijave in sodelovanje na raziskovalnih in razvojnih projektih s področja nevarnih snovi, ekotoksikologije in okoljskih tveganj,
 • izdelava in sodelovanje pri izdelavi izhodiščnih poročil za naprave, ki lahko povzročajo onesnaženje večjega obsega,
 • kontrola odpadkov,
 • različne storitve (meritve in druge strokovne naloge glede na zahteve naročnikov), ki jih opravljamo za posamezna farmacevtska podjetja, pridelovalce in proizvajalce živil, kozmetike, predmetov splošne rabe, materialov, ki prihajajo v stik z živili ter individualne stranke, tudi iz tujine 
 • odvzem in analiza aerobioloških vzorcev za potrebe izvajanja monitoringa cvetnega prahu.

Svoje dejavnosti opravljamo na visoki strokovni ravni, podprti s sodobno tehnološko opremljenimi mikrobiološkimi in sanitarno kemijskimi laboratoriji in znanstveno raziskovalnim delom. To nam omogoča izvedbo najzahtevnejših nalog.

Kakovostno izvajanje meritev in postopkov na terenu in v laboratoriju zagotavljamo z izvajanjem postopkov skladno z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17025 . NLZOH, Center za okolje in zdravje, je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-014 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Obseg akreditacije je razviden iz priloge k akreditacijski listini (https://www.slo-akreditacija.si/acreditation/nacionalni-laboratorij-za-zdravje-okolje-in-hrano-nlzoh/). Kontrolni organ, ki deluje v sestavi Centra za okolje in zdravje, je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-115 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020). Obseg akreditacije je razviden iz priloge k akreditacijski listini (https://www.slo-akreditacija.si/acreditation/nacionalni-laboratorij-za-zdravje-okolje-in-hrano/).

Naša vizija je nenehno izboljševanje strokovnosti dela, dobra poslovna uspešnost ter uveljavitev Centra za okolje in zdravje v širšem evropskem okolju. Postajamo vodilni na področju živil in okolja v državi.

Oddelki z laboratoriji in enotami:

Dejavnosti oddelka za pitne in kopalne vode so:

 • izvajanje programa monitoringa pitne vode,
 • spremljanje skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode v okviru notranjega nadzora ter sodelovanje pri uvajanju/nadgrajevanju HACCP sistema na področju pitne vode,
 • izvajanje notranjega nadzora v bazenskih kopališčih.

Oddelek je organiziran po enotah na naslovih:

 1. Enota Celje, Ipavčeva ulica 18, 3000 Celje,
 2. Enota Koper, Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper,
 3. Enota Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj,
 4. Enota Ljubljana, Grablovičeva ulica 44, 1000 Ljubljana, Zaloška cesta 29, 1000 Ljubljana in Novi dom 11, 1430 Hrastnik,
 5. Enota Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota in Ob Suhi 5b, 2390 Ravne na Koroškem,
 6. Enota Nova Gorica, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica,
 7. Enota Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto.

Dejavnosti oddelka za varnost in kakovost živil so:

 • izvajanje notranjega nadzora ter svetovanje pri HACCP sistemu v živilskih obratih,
 • izvajanje dejavnosti vzorčenja in analiz uradnih vzorcev živil neživalskega izvora, krme, aditivov, živil živalskega izvora in drugih vzorcev,
 • izvajanje laboratorijskih preskušanj na področju živil.

Oddelek je organiziran po enotah na naslovih:

 1. Enota Celje, Ipavčeva ulica 18, 3000 Celje,
 2. Enota Koper, Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper,
 3. Enota Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj,
 4. Enota Ljubljana, Grablovičeva ulica 44, 1000 Ljubljana, Zaloška cesta 29, 1000 Ljubljana in Novi dom 11, 1430 Hrastnik,
 5. Enota Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota in Ob Suhi 5b, 2390 Ravne na Koroškem,
 6. Enota Nova Gorica, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica,
 7. Enota Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto.

Dejavnosti oddelka za varnost izdelkov za potrošnike so:

 • izvajanje laboratorijskih preskušanj uradnih vzorcev na področju materialov in izdelkov namenjenih za stik z živili, kozmetičnih izdelkov, igrač, izdelkov splošne varnosti in e-tekočin,
 • izvajanje nalog po določilih Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI) (Ur. l. RS, št. 9/17, 29/17)
 • izvajanje storitev za tržne odjemalce.

Oddelek ima eno Enoto na naslovih, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor in Grablovičeva ulica 44, Ljubljana.

Dejavnost oddelka za odpadne vode so:

 • izvajanje monitoringov odpadnih voda,
 • testiranje malih čistilnih naprav pod 50 PE,
 • ostale tehnološke meritve in druge strokovne naloge glede na zahteve naročnikov.

Oddelek je organiziran po enotah na naslovih:

 1. Enota Celje, Ipavčeva ulica 18, 3000 Celje,
 2. Enota Koper in Nova Gorica, Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper in Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica,
 3. Enota Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj,
 4. Enota Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor,
 5. Enota Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto.

Dejavnosti oddelka za podzemne in površinske vode, odpadke in tla so:

 • izvajanje monitoringov kakovosti voda in tal,
 • obratovalni monitoring podzemnih in površinskih voda ob odlagališčih odpadkov in degradiranih območjih,
 • ocene odpadkov,
 • meritve in ocenjevanje onesnaženosti tal,
 • ekotoksikološki laboratorij,
 • projekti in raziskave na področju okolja.

Oddelek je organiziran po Enotah glede na področje dela:

 • Enota za monitoring kakovosti podzemnih in površinskih vod, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor in Dalmatinova 2, 8000 Novo mesto,
 • Enota za obratovalni monitoring podzemnih in površinskih vod na odlagališčih in degradiranih območjih, Prvomajska 1, 2000 Maribor, Ipavčeva ulica 18, 3000 Celje in Dalmatinova 2, 8000 Novo mesto,
 • Enota za odpadke in tla z laboratorijem, Prvomajska 1, 2000 Maribor, Ipavčeva ulica 18, 3000 Celje in Dalmatinova 2, 8000 Novo mesto.
 • Ekotoksikološki laboratorij, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor.

Dejavnosti oddelka za zrak, hrup, PVO in aerobiologijo so:

 • ugotavljanje sprejemljivosti politik, programov in planov v CPVO postopkih ter drugih posegov s stališča pristojnosti varovana zdravja ljudi pred vplivi iz okolja,
 • imisijske meritve onesnaženosti zunanjega zraka,
 • izdelava poročil o vplivih na okolje,
 • meritve in ocena ravni hrupa v naravnem in življenjskem okolju,
 • meritve emisij snovi v zrak,
 • meritve in ocenjevanje onesnaženosti zraka z vonji,
 • vzorčenje in analiza cvetnega prahu alergenega potenciala.

Oddelek je organiziran po enotah glede na področje dela:

 • Enota za meritve emisij snovi v zrak, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor in Mej vrti 5, 8000 Novo mesto,
 • Enota za hrup v okolju, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj in Mej vrti 5, 8000 Novo mesto,
 • Enota za kakovost zunanjega zraka, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor,
 • Enota za poročila o vplivih na okolje (PVO), Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor,
 • Enota za aerobiologijo, Grablovičeva 44, 1000 Ljubljana.

Dejavnosti oddelka DDD so:

 • dezinfekcija prostorov in opreme v raznih objektih, dezinfekcija prevoznih sredstev, vodovodnega omrežja, prezračevalnih sistemov in obratov za proizvodnjo, predelavo in hrambo živil;
 • dezinsekcija z namenom uničevanja zdravstvenih in gospodarskih škodljivcev in motečih insektov v stanovanjskih objektih, kanalizacijskih omrežjih, na deponijah, v trgovskih in gostinskih lokalih, šolah, vrtcih, bolnišnicah, proizvodnih in skladiščnih prostorih, prevoznih sredstvih,
 • deratizacija kot ukrep zoper škodljive glodavce (miši, podgane) v stanovanjskih objektih, kanalizacijskih omrežjih, na deponijah, v trgovskih in gostinskih lokalih, šolah, vrtcih, bolnišnicah, proizvodnih in skladiščnih prostorih, prevoznih sredstvih;

Oddelek je organiziran po enotah na naslovih:

 • Enota Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj,
 • Enota Ljubljana, Zaloška cesta 29, 1000 Ljubljana in Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper,
 • Enota Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor,
 • Enota Murska Sobota, Arhitekta Novaka 2b, Murska Sobota,
 • Enota Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto,
 • Enota Slovenska Bistrica, Ulica Borisa Vinterja 2, 2310 Slovenska Bistrica in Ipavčeva ulica 18, 3000 Celje,
 • Enota za oskrbo, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor.

Služba za kakovost opravlja naloge vodenja in nadzora sistema kakovosti na nivoju Centra in v oddelkih.

V Glavni pisarni delujejo sledeče enote:

 • Administracija Centra
 • Enota za oceno tveganja za okolje in zdravje, ki nudi storitve strokovne ocene tveganja za vse oddelke centra.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content