Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
objave
javne-objave

Vodstvo

Direktorica

mag. Tjaša Žohar Čretnik
direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) od leta 2018

Zavod zastopa in predstavlja direktorica, in sicer kot poslovodni organ v okviru pooblastil, ki jih ima zavod v pravnem prometu.

Mag. Tjaša Žohar Čretnik je direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) od leta 2018.

V poklicnem življenju je izbrala medicino in mikrobiologijo zaradi želje pomagati ljudem, ljubezni do naravoslovja in izjemne dinamike na izbranem strokovnem področju, saj se mikroorganizmi spreminjajo s takšno hitrostjo, da nam vsem predstavljajo nenehen izziv.

Po zaključku študija na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1989 se je leta 1996 specializirala iz medicinske mikrobiologije. Leta 2005 je magistrirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani z magistrskim delom z naslovom »Opredelitev endemskih tipov proti meticilinu odpornega Staphylococcus Aureus v Splošni bolnišnici Celje s pomočjo pulzne elektroforeze«.

Že leta 1993 je kot specialistka medicinske mikrobiologije postala vodja enote na Oddelku za mikrobiologijo Zavoda za zdravstveno varstvo (ZZV) Celje. Med letoma 2004 in 2009 je vodila Laboratorij za medicinsko mikrobiologijo v ZZV Celje. Naslednja štiri leta, do nastopa direktorice NLZOH, je kot predstojnica vodila Oddelek za mikrobiologijo ZZV Celje.

Pomočnik direktorice

Marko Maver
pomočnik direktorice NLZOH

Marko Maver je postal pomočnik direktorice Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v začetku leta 2021.

Za študijsko in karierno pot si je Marko izbral področje okoljevarstva, predvsem zaradi želje po izboljšanju okolja in podnebja za sedanje in prihodnje generacije. Medtem ko je vrsto let preživel v tujini, se je vrnil v Slovenijo z željo, da s pridobljenim znanjem in izkušnjami  prispeva k izboljšanju stanja doma.

Po študiju iz okoljevarstvene ekonomije na Univerzi v Marylandu (ZDA) je izobraževanje nadaljeval na področju mednarodnega razvoja (magisterij) ter okoljevarstvenega prava (doktorat) na Univerzi v Sheffieldu (VB). Usmeril se je predvsem na zmanjšanje emisij v industriji in razvoj tehnologij, ki bi pripomogle k boju proti podnebnim spremembam.

Svojo karierno pot je začel pri revizijski hiši Ernst & Young na področju finančne forenzike, nadaljeval pri okoljski nevladni organizaciji v Bruslju kot projektni vodja, nato pa postal sekretar ter državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor. Preden se je pridružil NLZOH, je delal tudi na Ministrstvu za javno upravo.

Vodje organizacijskih enot in predstavnica vodstva za kakovost:

Vodilna delovna mesta v zavodu, kjer vodenje predstavlja pretežni del nalog, so: vodje organizacijskih enot zavoda in predstavnik vodstva za kakovost v zavodu.

Vodje organizacijskih enot:

Barbara Zdolšek,
predstojnica Centra za medicinsko mikrobiologijo
Andrej Golmajer,
predstojnik Uradnega kontrolnega laboratorija v NLZOH
Mateja Pilko,
predstojnica Skupnih strokovnih služb
Vesna Viher Hrženjak,
predstojnica Centra za okolje in zdravje
Jerneja Franko,
predstojnica Centra za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja
Katja Zelenik,
predstojnica Centra za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja
Jasna Koglot
predstavnica vodstva za kakovost v zavodu

Poleg direktorja zavoda sta organa zavoda še Svet zavoda in Strokovni svet zavoda.

Svet zavoda

opravlja funkcijo nadzornega organa zavoda. Sestavlja ga 7 članov, od tega so 4 predstavniki ustanovitelja, 1 predstavnik zaposlenih javnih uslužbencev v zavodu in 2 predstavnika uporabnikov. Mandat članov Sveta zavoda traja 4 leta. Novi člani Sveta zavoda so bili imenovani v letu 2022, njihov mandat pa traja do 16. 3. 2026.

  • Matjaž Trontelj, predstavnik Vlade Republike Slovenije, predsednik sveta
  • dr. Mojca Fašmon Durjava, predstavnica zaposlenih na NLZOH, namestnica predsednika sveta
  • Špela Jovanovič-Gaberšek, predstavnica Vlade Republike Slovenije
  • dr. Mira Kos Skubic, predstavnica Vlade Republike Slovenije
  • Omar Hanuna, predstavnik Vlade Republike Slovenije
  • mag. Alenka Sintič, predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje
  • Breda Kutin, predstavnica uporabnikov 

Strokovni svet zavoda

je kolegijski strokovni organ, ki načrtuje, obravnava in usmerja strokovne dejavnosti zavoda. Strokovni svet sestavljajo direktor, predstavnik vodstva za kakovost in predstojniki organizacijskih enot. Direktor zavoda lahko povabi tudi druge osebe kot strokovno pomoč pri obravnavanju posameznih strokovnih vprašanj.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
Kakovost
Lokacije
Skip to content