Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Celovita energetska sanacija stavb v lasti NLZOH

Z namenom izboljšanja stanja ter učinkovitosti uporabe, znižanja obratovalnih stroškov ter optimizacijo delovnih pogojev je NLZOH že v letu 2019 pristopili k pripravi potrebnega za izvedbo energetskih sanacij objektov NLZOH na lokacijah Maribor in Kranj, ki se bosta izvedli v letu 2022 in 2023. Do sedaj je NLZOH uspešno pridobil vso potrebno dokumentacijo za izvedbo energetskih sanacij, ki je sofinancirana iz tehnične pomoči Elena.

MARIBOR

S sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila št. 4110-96/2021/2 z dne 20. 12. 2021 je naročnik Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana pooblastil uporabnika in pooblaščenca Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor za pripravo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za sklop 1, objavo javnega naročila in izvedbo postopka javnega naročanja.

V sklopu celovite prenove stavbe NLZOH Maribor bodo izvedeni naslednji ukrepi: toplotna izolacija ovoja stavbe B, sanacija obstoječe strehe objekta A in B, menjava oken na stavbi B, menjava vrat na stavbi B, namestitev termostatskih glav in termostatskih ventilov z daljinsko regulacijo na vsa klasična grelna telesa, razsvetljava v stavbi A in B, sistem za učinkovit zajem, merjenje ter obdelavo podatkov ter vgradnja sistema hlajenja in ogrevanja s toplotno črpalko. Investicija je razdeljena na dva sklopa, sklop 1 predstavlja celovito energetsko sanacijo objekta B, sklop 2 predstavlja ureditev in prenovo strehe objekta A ter vgradnjo sistema hlajenja in ogrevanja s toplotno črpalko v objektu A.

Javno naročilo za sklop 1 delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega regionalnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi-4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifični cilj 1: »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Za operacijo je bil odobren finančni prispevek (Odločitev o podpori, št. 3032-243/2022/5 dne 28. 3. 2022) iz 2 Kohezijskega sklada kot prispevek Evropske unije in pripadajoči nacionalni prispevek, kot prispevek Republike Slovenije za operacijo »Celovita energetska prenova stavbe NLZOH Maribor – stavba B«.

NLZOH, kot naročnik, financira sklop 2 v celoti.

Vrednost javnega naročila za prvi sklop, katerega naročnik je Ministrstvo za zdravje znaša 1.886.991,45 EUR brez DDV oz. 2.302.129,57 EUR z DDV. Vrednost drugega sklopa znaša 561.453,87 EUR brez DDV. Drugi sklop v celoti krije NLZOH, objekt A ni upravičen do evropskih sredstev. Izvajalec za sklop 1 in sklop 2 je podjetje Knuplež d.o.o., nadzor bo izvajalo podjetje TT projekt d.o.o..

Uvedba v delo je bila izvedena 2. 8. 2022. Rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti je 9 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.

KRANJ

S sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila št. 4110-72/2021/54 z dne 13. 4. 2022 je naročnik Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana pooblastil uporabnika in pooblaščenca Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor za pripravo dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, objavo javnega naročila in izvedbo postopka javnega naročanja.

V sklopu celovite prenove stavbe NLZOH Kranj bodo izvedeni naslednji ukrepi: toplotna izolacija ovoja, menjava oken, menjava vrat, sanacija ravne strehe, namestitev termostatskih glav in termostatskih ventilov z daljinsko regulacijo na vsa klasična grelna telesa, razsvetljava, menjava enostopenjskih straniščnih kotličkov z dvostopenjskimi, sistem za učinkovit zajem, merjenje ter obdelavo podatkov.

Javno naročilo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega regionalnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi-4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifični cilj 1: »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Za operacijo je bil odobren finančni prispevek (Odločitev o podpori, št. 3032-244/2021/6 dne 28. 3. 2022) iz Kohezijskega sklada kot prispevek Evropske unije in pripadajoči nacionalni prispevek, kot prispevek Republike Slovenije za operacijo »Celovita energetska prenova stavbe NLZOH Kranj«.

Vrednost javnega naročila za energetsko sanacijo Kranj znaša 949.792,45 EUR brez DDV oz. 1.158.746,79 EUR z DDV. Izbrani izvajalec energetske sanacije je podjetje Gradnik d.o.o., nadzor izvaja podjetje Domplan d.d..

Uvedba v delo na lokaciji Kranj je bila izvedena 21. 7. 2022. Rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti je 9 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content