Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Delovanje NLZOH na področju varnosti živil

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano že v svojem imenu nosi področje hrane, ki mu namenjamo veliko pozornosti oz. v povezavi z njim izvajamo veliko naših aktivnosti. Tako delamo kemijske in mikrobiološke preiskave vzorcev živil in med drugim določamo alergene in snovi, ki povzročajo preobčutljivost v živilih, določamo ostanke pesticidov in aditivov v živilih idr.

Ob svetovnem dnevu varnosti hrane, ki ga obeležujemo 7. junija, smo svoje strokovno delo na tem področju predstavili na konferenci, ki je potekala v Državnem svetu.  

“Smo ena izmed podpornih strokovnih institucij Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) in Zdravstvenemu inšpektoratu pri uradnem nadzoru. Sodelujemo pri pripravi nacionalnih programov, izvajamo vzorčenja, kemijska in mikrobiološka preskušanja, ocenjujemo označbe živil ter izdelamo ocene varnosti in skladnosti živil in po potrebi tudi ocene tveganja,” je ob predstavitvi povedala Vesna Viher Hrženjak, predstojnica Centra za okolje in hrano.

Na področju nadzora nad varnostjo živil je NLZOH s strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) imenovan kot nacionalni referenčni laboratorij za naslednja področja:

 • ostanke pesticidov v sadju in zelenjavi, vključno s proizvodi z visoko vsebnostjo vode in kisline,
 • ostanke pesticidov v žitih,
 • ostanke pesticidov v živilih živalskega izvora in proizvodih z visoko vsebnostjo maščob,
 • ostanke pesticidov, metode za posamezne ostanke,
 • ostanke posameznih veterinarskih zdravil in posameznih onesnaževal v živilih živalskega izvora,
 • policiklične aromatične ogljikovodike v živilih,
 • dioksine in PCB v krmi in živilih,
 • težke kovine v živilih neživalskega izvora,
 • mikotoksine v živilih neživalskega izvora,
 • posamezne mikrobiološke parametre v živilih neživalskega izvora.

Preiskujemo tudi snovi v krmi in materiale, ki prihajajo v s stik z živili, ter smo nacionalni referenčni laboratorij za izvajanje prvih in rednih pregledov naravne mineralne vode, izvirske in namizne vode.

Imenovanje za nacionalni referenčni laboratorij pomeni, da je naše delo strokovno, zajema sodelovanje z referenčnimi laboratoriji EU in drugimi nacionalnimi laboratoriji, nenehno izobraževanje in udeleževanje preizkusov strokovnosti ter širjenje dognanj.

Kot uradni laboratorij delujemo še na drugih področjih:

 • druga onesnaževala v živilih rastlinskega in živalskega izvora,
 • dodatke v hrani rastlinskega in živalskega izvora,
 • alergene v živilih rastlinskega in živalskega izvora,
 • kakovost posameznih skupin živil in kemično sestavo živil,
 • mikrobiološke analize živil rastlinskega in živalskega izvora,
 • za ostanke pesticidov, onesnaževala, alergene in druge snovi v vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina.

Za spremljanje živila, ki ga uživamo vsakodnevno največ – vode, smo pooblaščeni nosilec državnega monitoringa pitne vode.

Prav tako je NLZOH s strani UVHVVR imenovan za izvajanje vzorčenja živil za potrebe uradnega nadzora za uradne vzorce, za katere NLZOH opravlja preiskave.

Kemijske in mikrobiološke preiskave vzorcev živil v laboratorijih NLZOH izvajamo za vzorce, odvzete v okviru uradnega nadzora in za vzorce drugih naročnikov (kontrolne organe, pridelovalce živil, industrijo, trgovske verige …). Prav tako sodelujemo pri projektih s področja varnosti živil in smo s strokovnim svetovanjem s področja smiselnih analiz za zagotavljanje varne hrane vsakodnevno v pomoč nosilcem živilske dejavnosti. Sodelujemo pri verifikaciji HACCP sistemov, izvajajmo spremljajoče higienske programe in usposabljanja za delo z živili.

Sodelovanje med izvajalci uradnega nadzora ter imenovanimi uradnimi in nacionalnimi laboratoriji prispeva k razširjanju izvajanja nabora analiz in analiznih parametrov, vključno z uvajanjem novih tehnologij in metod interpretacije rezultatov. Ponosni smo na doseženo stopnjo razvoja analiznih metod, ki nas postavlja ob bok in enakovreden položaj ostalim nacionalnim referenčnim laboratorijem v državah članicah EU.

Izvajanje dejavnosti za zagotavljanje varne hrane od nas zahteva nenehen razvoj. Temu ne botruje le vedno strožja zakonodaja temveč tudi potrebe po analizah novih onesnaževal, novih pesticidov, metod, akreditiranju vseh metod, ki se izvajajo za potrebe uradnega nadzora …

Z akreditiranimi dejavnostmi po SIST EN ISO/IEC 17025:2017 odjemalcem zagotavljamo mednarodno potrjeno neodvisno in nepristransko strokovno usposobljenost, nudimo zaupanje v rezultate preskušanja in kontrole ter zagotavljamo mednarodno priznavanje izdanih poročil.

Za storitve, ki jih izvajamo v okviru uradnega nadzora, smo presojani tudi s strani inšpekcije iz Urada za prehrano in veterino pri Evropski Komisiji (FVO), ki je do sedaj potrdila strokovno izvajane našega dela.

Več

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content