Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Kakovost zraka

V zadnjih desetletjih se je kakovost zunanjega zraka precej izboljšala. V Sloveniji kot tudi v drugih evropskih državah se kljub temu še vedno soočamo s problemom visoke in občasno čezmerne onesnaženosti zraka predvsem z delci PM10 in PM2,5, dušikovim dioksidom, ozonom in benzo(a)pirenom. Onesnažen zrak vpliva na zdravje in počutje ljudi bolj kot drugi vplivi iz okolja.

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano redno preverjamo stanje kakovosti zunanjega zraka v Sloveniji. V povezavi z občinami, ki jih zanima kakovost zunanjega zraka, njen vzrok in posledice, izvajamo meritve koncentracij različnih onesnaževal. Čeprav je bilo v Sloveniji v letu 2020 samo eno merilno mesto, ki je imelo izmerjeno večje število preseganj mejne dnevne vrednosti za delce PM10, kot je dovoljeno (35), so povprečne letne vrednosti delcev PM10 še vedno na večini merilnih mest v Sloveniji nad priporočeno vrednostjo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Glavni viri onesnaževanja zraka so zgorevanje fosilnih goriv (pri proizvodnji elektrike, v prometu, industriji in pri ogrevanju v gospodinjstvih), industrijski procesi in uporaba topil, kmetijstvo ter predelava odpadkov. Onesnaževala, ki najbolj vplivajo na zdravje ljudi, so trdni delci, ozon, dušikov dioksid in žveplov dioksid.

Evropska agencija za okolje (EEA) opozarja, da onesnaženost zraka ostaja težava v večini evropskih držav. V srednji in vzhodni Evropi so težava zlasti individualna kurišča, v velikih mestih zrak onesnažuje dušikov dioksid, v južni Evropi pa ozon, ki nastaja pri tleh.

Kakovost zraka je slabša pozimi, ko svoj del onesnaževanja prispevajo še drobna kurišča, pomembno pa na koncentracije onesnaževal vplivajo tudi meteorološke razmere. Zadnja leta so bila, vsaj kar se tiče kakovosti zraka, ugodna – preseganja predpisanih mejnih vrednosti praviloma niso bila presežena. Ne glede na to pa je potrebno še vedno delovati k cilju zniževanja onesnaževanja. Prav v tem času se nahajamo pred novo kurilno sezono in zopet pozivamo, da je treba v drobnih kuriščih kuriti ustrezno suh les, kurjenje odpadkov pa je prepovedano.

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content