Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

NLZOH sodeluje v projektu Ri(ver)-Charge

NLZOH sodeluje v enoletnem čezmejnem projektu Ri(ver)-Charge, v katerem s partnerji z avstrijske Štajerske preučuje vplive površinskih tokov iz zahodnega štajersko-slovenskega Robnega hribovja na kakovost površinskih voda in podtalnice. Glavni namen je poiskati vire zaznanih antropogenih onesnaževal.

Oskrba s pitno vodo v projektni regiji v veliki meri temelji na podzemni vodi, ki jo napajajo v projektu proučevana vodna telesa. S projektom želimo razširiti znanje o povezavi med površinskimi vodami iz Robnega hribovja in podzemnimi vodami ter opredeliti smernice, ki bodo javnim organom, lokalnim nosilcem odločanja, okoljskim organizacijam in deležnikom pomagale pri sprejemanju odločitev. Smernice bodo pripomogle h kakovosti vode v Muri in Kučnici ter njunih porečij in ustvarile pogoje za možno dolgoročno čezmejno upravljanje porečij.

Glavni cilj projekta je zmanjšanje onesnaženosti površinskih voda, ki jo povzroča človek in odkriti poti vnosa onesnaževal. Z enotnim pristopom in standardom glede razpoložljivih tehnologij bomo na velikih delih projektnega območja ovrednotili antropogene obremenitve površinske vode na različnih ravneh (geološka izgradnja, konceptualni model in analiza vode) ter ocenili vplive dotoka površinske vode iz Štajersko Slovenskega Robnega hribovja na plitva in globoka telesa podzemne vode v porečjih.

Ranljivost virov

Tako v Sloveniji kot na južnem Štajerskem so v porečjih pomembna telesa podzemne vode, ki jih v veliki meri napajajo površinski dotoki iz obrobnih hribov Remšnik, Pohorje, Slovenske Gorice. Širšo obmejno območje zahodno od Mure do Mariborske kotline ponuja odlične možnosti za preiskave zaradi dveh glavnih značilnosti. Območje ima po eni strani različne vrste površinskih pritokov, ki vključujejo tako alpske značilnosti iz območja Stubalpe-Koralpe, pa tudi bistveno bolj ravna in manjša povodja ob obmejnem območju do sosednjega porečja Maribora Remšnik, Pohorje, Slovenske Gorice. Po drugi strani pa je za Zahodno Štajersko kotlino značilna zelo dobra hidrogeološka razmejitev, kar omogoča idealno raziskovanje interakcij in potencialov infiltracije obrobnih pritokov na telesih podzemne vode v porečjih Zahodno Štajerske kotline. Nadzorovanje kakršne koli kontaminacije površinskih kanalov ter plitvih in morda globokih teles podzemne vode na obmejnem območju do mariborske kotline daje bistvene podatke za oceno ranljivosti virov podtalnice v različnih vrstah obrobnih gorskih verig.

Evropski projekt

Projekt, ki poteka med 1. decembrom 2020 in 30. novembrom 2021, se izvaja v okviru čezmejnega programskega sodelovanja Interreg V-A med Slovenijo in Avstrijo in je sofinanciran s strani Evropske unije. Partnerji projekta so Štajerska deželna vlada – Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 14 (vodilni partner), Institut für Erdwissenschaften Univerität Graz (IEW) in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

V okviru projekta je 16. aprila 2021 potekal tudi spletni seminar z več kot 110 udeleženci, kjer so partnerji projekta predstavili vsebine in načrtovane ukrepe projekta ter hkrati krepili zavedanje o pomenu vode kot surovini.

Pritoki iz vznožja

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content