Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Priporočila: materiali v stiku s pitno vodo

Materiali in proizvodi, ki prihajajo v stik s pitno vodo, lahko v vodo sproščajo različne snovi: sestavine, reakcijske produkte, nečistoče. Zaradi prehajanja snovi iz materialov in proizvodov v pitno vodo se lahko poslabša njena kakovost in v določenih primerih voda lahko postane zdravstveno neustrezna.
Na to opozarja tudi dokument Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) »Water safety in buildings«, 2011, ki poudarja pomembnost načrtovanja in obvladovanja vodnih sistemov ter certificiranja materialov ter naprav, ki prihajajo v stik s pitno vodo.

Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo (v nadaljevanju: Priporočila) so namenjena vsem deležnikom, na katere neposredno ali posredno vplivajo zahteve Pravilnika o pitni vodi, Ur.l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017 (v nadaljevanju: Pravilnik o pitni vodi). Z upoštevanjem teh priporočil se lahko dokazuje skladnost proizvodov in materialov z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.

V začetku leta 2021 je začela veljati prenovljena Direktiva (EU) 2020/2184 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (v nadaljevanju: Direktiva o pitni vodi), ki obravnava tudi minimalne higienske zahteve za materiale, ki prihajajo v stik s pitno vodo. Direktivo o pitni vodi bo Slovenija prenesla v nacionalni pravni red v predpisanem obdobju, to je do januarja 2023.

Do sprejetja Direktive o pitni vodi v Evropi ni bilo poenotenega pristopa v obravnavanju materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo (področje ni bilo harmonizirano), zato je to področje vsaka država urejala sama.

Francija, Nemčija, Nizozemska in Velika Britanija (4 države članice, ang. »4 member states«, v nadaljevanju »4MS«) so leta 2011 sprejele odločitev o poenotenju postopkov ocen ustreznosti in odobritve materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo (1). Njihov pristop definira zbirko politik in praks, ki se lahko sprejmejo znotraj nacionalnih okvirjev.

Pri izdelavi teh Priporočil je bila za strokovno podlago uporabljena shema »4MS«(1).

Materiali in proizvodi po teh Priporočilih so proizvodi, ki so sestavni del sistema stalne opreme javne ali lastne oskrbe s pitno vodo.
– Večina materialov in proizvodov, ki jih obravnavajo ta Priporočila, ustrezajo definiciji gradbenih proizvodov po zakonodaji o gradbenih proizvodih (CPR, ZGPro-1). V skladu s to zakonodajo mora gospodarski subjekt pri dajanju gradbenega proizvoda na trg dokazati, da lastnosti, povezane z bistvenimi značilnostmi gradbenih proizvodov, ki se nanašajo na osnovne zahteve za gradbene objekte, ustrezajo zahtevam za njihovo predvideno uporabo. Postopek ocenjevanja ustreznosti za gradbene proizvode, ki prihajajo v stik s pitno z vodo, je opisan v drugi točki teh Priporočil.
– Priporočila se ne uporabljajo za snovi, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode. Pri teh postopkih se upošteva strokovno navodilo Seznam snovi za pripravo pitne vode in seznam
postopkov dezinfekcije, ki je dostopno na sledeči povezavi: https://www.nijz.si/sl/strokovnonavodilo-seznam-snovi-za-pripravo-pitne-vode-in-seznam-postopkov-dezinfekcije.
– Za materiale in proizvode, ki prihajajo v stik s pitno vodo in niso zajeti v predhodnih dveh alinejah, se za dokazovanje primernosti uporabljajo drugi relevantni predpisi in/ali strokovna priporočila, ki obravnavajo le-te glede na njihov predviden namen in način uporabe.

V Priporočilih je opisan postopek ocenjevanja ustreznosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo v Republiki Sloveniji ter metodologija preskušanja njihovih fizikalnih in kemijskih lastnosti. 

Ta priporočila so pripravile institucije:
• Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG)
• Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)
• Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo (pdf)

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content