Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Stabilno financiranje

 • Strateški in razvojni cilji Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je osrednji in največji slovenski javnozdravstveni laboratorij, katerega vrhunsko znanje, tehnologija in multidisciplinarni pristop omogočajo razvoj, usmeritev in celovito ukvarjanje s problematiko varovanja okolja, diagnostično in javnozdravstveno mikrobiološko dejavnostjo, kemijskimi in mikrobiološkimi analizami različnih vrst.

Strateško se usmerja v razvoj in znanstveno raziskovalno delo, pri čemer se poudarja izvajanje razvojnih prioritet, razvoj zaposlenih, povečanje znanstvenih raziskav ter digitalno transformacijo in optimizacijo internih procesov. Ta usmeritev je podrobneje opredeljena v srednjeročnem Programu razvoja NLZOH, ki je bil sprejet junija 2017.

Zavod deluje skozi pet strokovnih organizacijskih enot: Center za medicinsko mikrobiologijo, Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja, Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja, Center za okolje in zdravje ter Uradni kontrolni laboratorij za kakovost zdravil, ki se aktivno vključujejo v znanstvenoraziskovalno dejavnost.

Na področju raziskovalnega dela NLZOH sodeluje z domačimi in tujimi raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami in podjetji.

Z namenom ohranjanja in stabilne rasti znanstvenoraziskovalne dejavnosti in za nemoteno izvajanje znanstvenoraziskovalnega dela v NLZOH je bil leta 2022 sprejet prehodni dokument Strateški in razvojni cilji Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

 • Pravilnik o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ureja stabilno financiranje in določa postopke za izvedbo aktivnosti v okviru stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

Pravilnik vsebuje določila o:

 • strukturi stabilnega financiranja, ki obsega institucionalni steber financiranja (ISF), programski steber financiranja (PSF) in razvojni steber financiranja (RSF), razdelitvi in porabi sredstev;
 • postopkih spremljanja izvajanja in vrednotenja obstoječih raziskovalnih programov;
 • ustanovitvi, preoblikovanju ali ukinitvi raziskovalnega programa;
 • načinu spremljanja sestave raziskovalnega programa in določitve vodje raziskovalnemu programu;
 • finančnih elementih delovanja raziskovalnega programa;
 • zagotovitvi financiranja neprekinjenosti dela med posameznimi projekti;
 • izvedbi institucionalne samoevalvacije;
 • spodbujanju starostne in spolne uravnoteženosti vodij raziskovalnih programov in nosilcev ključnih vodstvenih funkcij;
 • pristojnih organih in delovnih telesih ter njihovih pristojnostih in odgovornostih.

Pravilnik o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti NLZOH je na podlagi 29. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21), Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št. 35/22) in Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 87/22) stopil v veljavo dne 12. 9. 2022.

1. 4. 2024 je bila pregledana in potrjena nova enačica Pravilnika o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti NLZOH.

 • Pravilnik o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev v NLZOH

S Pravilnikom o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev v NLZOH se določa način upravljanja sredstev za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) za področje mladih raziskovalcev.

Pravilnik vsebuje določila o:

 • mentorskih mestih in postopku določitev mentoric in mentorjev mladih raziskovalcev;
 • kriterijih in načinu izbora mladih raziskovalk in raziskovalcev;
 • usposabljanju mladih raziskovalki in raziskovalcev

Pravilnik o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev v NLZOH je na podlagi 29. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21), Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št. 35/22) in Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 87/22) stopil v veljavo 12.9.2022.

11. 3. 2024 je bila pregledana in potrjena nova enačica Pravilnika o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev v NLZOH.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content