Trajanje projekta: 1.1.2015-31.12.2019

Povzetek

Črevesna mikrobiota ima zelo raznolike vplive na zdravje ljudi, med pomembnejšimi je tudi zaščita pred okužbo s patogenimi mikroorganizmi. V tem projektu bomo proučevali črevesno mikrobioto z molekularnimi in gojitvenimi metodami ter primerjalno v in-vitro modelu (ki bo razvit kot del programa), pri bolnikih in pri zdravih prostovoljcih. Skupine bolnikov bodo vključevale različne populacije bolnikov s Clostridium difficile okužbo, bolnike zdravljene z različnimi antibiotiki ter dolgoročno tudi bolnike kolonizirane z večkratno odpornimi bakterijami (ESBL, VRE). Prav tako bomo in-vitro model uporabili za študije modulacije črevesne mikrobiote s fagi ali s probiotiki ter za

...

Trajanje projekta: 1.1.2015-31.12.2019

Povzetek

Predlog programa zajema raziskave na področju razvoja novih zdravilnih učinkovin, preučevanja toksičnosti kot posledico stranskih učinkov zdravil in ocenjevanje toksičnosti za namen regulacije kemikalij po evropski REACH zakonodaji. Del programa je usmerjen v raziskave materialov v papirni in asfalterski industriji. Skupni imenovalec opisanih raziskav bo uporaba naprednih kemometrijskih metod, ki jih bomo optimizirali, razvijali in kombinirali s standardnimi matematičnimi in statističnimi metodami. Poudarek bo na kombiniranju kemometrijskih metod z metodami molekulskega modeliranja, s čimer bomo povečali učinkovitost in silico načrtovanja zdravilnih učinkovin. Takšen

...

Trajanje projekta: 1.7.2014-30.6.2017

Povzetek

Še nedavno tradicionalno bolnišnične okužbe, povzročene s proti meticilinu odpornimi sevi bakterije Staphylococcus aureus (MRSA; angl. methicillin resistant Staphylococcus aureus) oziroma z bakterijo Clostridium difficile (C. difficile) se vse bolj širijo tudi v okolje izven bolnišnic. Ker sta oba povzročitelja pogosto prisotna pri domačih živalih, se vse bolj izpostavlja možnost, da živali predstavljajo potencialni vir okužbe za ljudi. Z našim projektom želimo, na osnovi široko zastavljenih preiskav živali, hrane in drugih potencialnih virov okužb ljudi, ter s karakterizacijo in analizo genomov izoliranih sevov MRSA in C. difficile iz teh virov in ljudi,

...

Trajanje projekta: 1.1.2011-30.9.2014

Povzetek

Razvite evropske države, vključno s Slovenijo, v zadnjem desetletju uspešno znižujejo število mikrobnih (črevesnih) okužb s hrano pri človeku. Izjema pri tem so kampilobakterioze, saj njihova prevalenca celo narašča. Povzročitelji teh obolenj so termotolerantne črevesne bakterije iz rodu Campylobacter, predvsem C. jejuni in C. coli, najpogostejši vir okužbe pa živila - predvsem kontaminirano in premalo toplotno obdelano perutninsko meso, ki je najbolj tvegano živilo za prenos mikrobioloških okužb nasploh. Poraba tega živila je velika in še narašča. Ptice so naravni gostitelj za človeka patogenih kampilobaktrov, ki jih je med rejo živali in proizvodnjo mesa izjemno

...

Trajanje projekta: 1.1.2011-30.9.2014

Povzetek

Predlagani projekt obravnava možnosti omejevanja neugodnih stranskih učinkov uporabe FFS in konstantno zaostrovanje pogojev rabe FFS, ki je bolj ali manj samoumevno za večino prebivalcev, ki nimajo neposrednega stika s kmetijsko pridelavo. Predlog projekta je, namesto trenutnega sistema fiksnih varovalnih pasov pri uporabi FFS (površinske vode, aplikacija FFS na kmetijskih površinah, ki ležijo znotraj urbanih naselij), vzpostaviti sistem prilagodljivih varovalnih pasov, kot jih imajo v več državah EU. Tam kjer imajo prilagodljive oz. fleksibilne varovalne pasove imajo več pozitivnih, kot negativnih izkušenj, tako na segmentu spremljanja okoljskih parametrov, kot tudi

...