Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Igrače

Igrača je “proizvod, načrtovan ali namenjen izključno ali ne za uporabo pri igri otrok, mlajših od 14 let”. 

Za igrače, ki so označene z oznako CE, se domneva, da so v skladu z Uredbo o varnosti igrač, ki povzema Direktivo 2009/48/ES o varnosti igrač. To pomeni, da splošno veljajo enaki predpisi v vseh članicah Evropske skupnosti. 

Proizvajalec mora:

  • izdelati tehnično dokumentacijo, skladno s smernicami Evropske komisije,
  • izvesti ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti,
  • izdelati izjavo ES o skladnosti ter 
  • namestiti oznako CE,
  • zagotoviti primerno označitev igrač in namestitev opozoril in navodil v slovenskem jeziku ter sledljivost.

Z oceno varnosti se ugotovijo morebitna tveganja v zvezi z igračo in oceni morebitna izpostavljenost tem tveganjem. Skladnost pomeni dokaz, da je igrača v skladu z zakonodajnimi zahtevami.

Preskušanje in postavljanje ocen tveganj

Vsaka igrača ima določene lastnosti, in sicer mehanske in fizikalne, vnetljivost, električne, higienske in radioaktivne ter kemijske. V skladu s predpisi in standardi se ugotavlja skladnost z zahtevami določil, ki veljajo za določene lastnosti posamezne igrače. V NLZOH izvajamo preskuse in glede na te rezultate ocene skladnosti. Po potrebi se izvede tudi ocena tveganja.

Izvajajo se preskusi in kemijske analize po določilih standardov in predpisov.

V odvisnosti od vrste igrače, predvsem pa njihovih materialov, se izvajajo analize parametrov, kot so npr.: ftalati, policiklični aromatski ogljikovodiki (PAO), svinec, kadmij, nikelj, krom, arzen, barij, kobalt, baker, živo srebro, selen, antimon, kositer, cink in drugi elementi, organokositrne spojine, benzen, aromatski amini, zaviralci gorenja (PBB, PBDE), pentaklorofenol, formaldehid in druge.

Storitve na področju zagotavljanja skladnosti oziroma varnosti igrač izvajamo za:

  • uradni nadzor,
  • proizvajalce, uvoznike in distributerje igrač,
  • fizične osebe.

Ko se preverja skladnost in/ali varnost, ali igrača izpolnjuje varnostne zahteve, ki jih določa Uredba o varnosti igrač, Uradni list RS, št. 34/11 z dopolnili (ki povzema Direktivo 2009/48/ES o varnosti igrač), se preverja skladnost glede na določila v harmoniziranih standardih in drugih relevantnih standardih in predpisih (npr. Uredba 1907/2006 REACH, Priloga XVII).

Pogosta vprašanja
NLZOH izvaja določene preskuse, rezultate le-teh pa oceni glede na predpise in izvede oceno skladnosti in/ali varnosti. V določenih primerih, če je relevantno in dovolj podatkov, se lahko izvede tudi ocena tveganja.
Proizvajalec mora zagotoviti, da igrača, ki jo daje na trg, izpolnjuje osnovne varnostne zahteve med predvidljivim in običajnim obdobjem uporabe igrače. Osnovne zahteve varnosti so splošne in posebne. Izdelati mora tehnično dokumentacijo in oceno varnosti. Ko ugotovi, da je igrača varna, izdela izjavo o skladnosti in namesti oznako CE. Zakonodajna določila so opredeljena v Uredbi o varnosti igrač, Uradni list RS, št. 34/11 z dopolnili, ki povzema Direktivo 2009/48/ES o varnosti igrač. Kaj pomeni posamezno določilo, je podrobno podano v razlagalnem dokumentu, ki ga je izdala Evropska komisija in je na voljo v slovenskem jeziku.
V splošnem velja, da igrače ne smejo ogrožati varnosti ali zdravja, da se upošteva sposobnost otroka, da imajo nameščene ustrezne oznake in opozorila, predvsem z namenom, da se osebe, ki nadzorujejo otroka, opozori na inherentne nevarnosti in tveganje poškodbe, ki izhajajo iz uporabe igrač, ter na načine, kako se izogniti takšnim nevarnostim in tveganju. Posebne varnostne zahteve so opredeljene v Prilogi II Uredbe. Igrača ima zaradi svojega dizajna, materialov in namena ter načina uporabe določene lastnosti: mehanske in fizikalne, vnetljivost, kemijske, električne, higiena, radioaktivnost. Ali igrača izpolnjuje varnostne zahteve, ki jih določa Uredba se, zlasti za lastnosti iz Priloge II, preverja skladnost glede na določila v harmoniziranih standardih in drugih relevantnih predpisih.
Tehnična dokumentacija vsebuje vse podatke o igrači ter kako je bila zagotovljena in ugotovljena skladnost in varnost igrače. Proizvajalec v tehnični dokumentaciji predloži vse postopke ugotavljanja skladnosti igrače z ustreznimi zahtevami ter ustrezno analizo in oceno tveganja. Tehnična dokumentacija mora med drugim vsebovati seznam harmoniziranih standardov, po katerih je bila zadevna igrača preskušana, in dokazila poročil o izvedenih preizkusih. Kaj vsebuje tehnična dokumentacija in kako se izdela, je podrobno podano v razlagalnem dokumentu, ki ga je izdala Evropska komisija in je na voljo v slovenskem jeziku.
Kosovnica je del tehnične dokumentacije in vsebuje osnovne identifikacijske podatke igrače, njeno fotografijo in seznam sestavnih delov in materialov ter snovi, ki jih vsebujejo. Primer kosovnice je podan v zgoraj navedenem razlagalnem dokumentu Tehnične dokumentacije.
Proizvajalci pred dajanjem igrače na trg izvedejo analizo kemijskih, fizikalnih, mehanskih, električnih, vnetljivih, higienskih in radioaktivnih nevarnosti, ki jih lahko predstavlja igrača, ter oceno možne izpostavljenosti tem nevarnostim. Natančneje je postopek podan v zgoraj navedenem razlagalnem dokumentu Tehnične dokumentacije.
Izjava o skladnosti je dokument, ki ga izda proizvajalec in v njem navede, da igrača izpolnjuje pogoje iz Uredbe o varnosti igrač (oziroma Direktive o varnosti igrač), seveda če je s postopki ocene varnosti tako tudi ugotovil. Kaj vsebuje izjava o skladnosti, je opredeljeno v Prilogi III Uredbe o varnosti igrač. Proizvajalec s pripravo izjave ES o skladnosti prevzame odgovornost za skladnost igrače. V izjavi ES o skladnosti se navede, da je bilo dokazano izpolnjevanje osnovnih varnostnih zahtev (4. člen) in posebnih varnostnih zahtev (Priloga II).
Oznaka CE je oznaka, s katero proizvajalec zagotavlja in izjavlja, da je igrača skladna z veljavnimi zahtevami iz Uredbe o varnosti igrač (oziroma Direktive o varnosti igrač). Proizvajalec jo namesti na igračo ali embalažo ali pripeti listič tako, da je vidna v času nakupa. Namesti jo, preden jo daje prvič na trg.
Ugotavljanje skladnosti je proces ugotavljanja, ali so zahteve iz Uredbe o varnosti igrač glede določene igrače izpolnjene. Standardi določajo zahteve in postopke, za kar je (v večini primerov) potrebna merilna oprema, ki mora izpolnjevati določene kriterije, vključno s strokovno usposobljenimi izvajalci (strokovnjaki). Če ti kriteriji niso izpolnjeni, če se ne sledi točno predpisanim postopkom, če izvajalci niso strokovnjaki s tega določenega področja ipd., lahko to vodi k napačnim ugotovitvam/odločitvam glede izpolnjevanja zahtev skladnosti, katerih določila so podana v standardih (zlasti harmoniziranih). Posledično se ugotavljanje skladnosti po določilih standardov izvaja v ustrezno opremljenih in strokovno usposobljenih laboratorijih.
Oceno varnosti izdela proizvajalec. NLZOH izvaja preskuse in analize (mehanske in fizikalne, kemijske analize, mikrobiološke preiskave) po standardih. Poročila z rezultati in oceno skladnosti so ena od dokazil, potrebnih za izdelavo ocene varnosti.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content