Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Materiali v stiku z živili

Živila prihajajo v procesu od proizvodnje do končne uporabe v neposredni ali posredni stik z različnimi materiali in izdelki iz plastičnih mas, papirja in kartona, kovin in zlitin, keramike in drugih materialov, pri čemer lahko pride do prehajanja (migracije) snovi iz materialov v živilo. Materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili, morajo biti izdelani tako, da snovi iz materialov v živila ne prehajajo v količinah, ki bi lahko ogrožale zdravje ljudi ter vplivale na sestavo in organoleptične lastnosti živila.

Izvajamo preskušanja za namen ugotavljanja skladnosti in varnosti materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili z zahtevami Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 1935/2004 in druge veljavne zakonodaje.

Izvedba preskušanja glede na zakonodajo, standarde in strokovna vodila

Izvedba preskušanja materialov in izdelkov za stik z živili po postopkih, opredeljenih v zakonodaji, standardih in strokovnih vodilih, ter ocena skladnosti in varnosti glede na predpise in strokovna priporočila tega področja.

Odvisno od vrste materiala, namena uporabe in drugih dejavnikov izvajamo analize identifikacije materiala, analize skupne (celotne) migracije, analize specifičnih migracij posameznih snovi (npr. monomerov, aditivov iz plastičnih materialov, kovin iz kovinskih materialov, aditivov in kontaminantov iz papirja, sestavin tiskarskih črnil idr.) ter analize vsebnosti določene snovi v materialu. Izvajamo tudi neciljane analize identifikacije spojin, ki prehajajo iz materiala (”screening” namerno in nenamerno dodanih snovi), ter mikrobiološke analize. Na osnovi rezultatov preskušanja ocenimo skladnost in varnost vzorca materiala ali izdelka za stik z živili glede na splošne in specifične zahteve zakonodaje. Po potrebi se za ugotovitev skladnosti izvede še ocena tveganja vzorca.

Kot Nacionalni referenčni laboratorij za materiale v stiku z živili sodelujemo v Evropski mreži nacionalnih referenčnih laboratorijev za materiale v stiku z živili, v okviru katere sodelujemo pri usklajevanju metodologij preskušanja, se udeležujemo medlaboratorijskih primerjalnih preskusov in se strokovno izpopolnjujemo, kar nam omogoča aktivno spremljanje problematike materialov za stik z živili.

Storitve na področju zagotavljanja skladnosti oziroma varnosti materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, izvajamo za:

  • uradni nadzor,
  • proizvajalce in uvoznike materialov in izdelkov ter uporabnike (živilsko industrijo),
  • fizične osebe.

Zaupanja vredni rezultati preskušanja

Na NLZOH smo vzpostavili sistem vodenja kakovosti z namenom, da našim naročnikom zagotavljamo mednarodno potrjeno neodvisno in nepristransko strokovno usposobljenost, nudimo zaupanje v rezultate preskušanja in kontrole ter zagotavljamo mednarodno priznavanje izdanih poročil.

NLZOH je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-014  na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Obseg akreditacije je razviden iz priloge k akreditacijski listini (https://www.slo-akreditacija.si/acreditation/nacionalni-laboratorij-za-zdravje-okolje-in-hrano-nlzoh/).

Naši certifikati in akreditacijske listine: https://www.nlzoh.si/kakovost/cerifikati-in-akreditacijske-listine/

Pogosta vprašanja
Imajo. V primeru analize materialov, za katere ne velja enotna harmonizirana evropska zakonodaja, je treba preveriti, ali ima posamezna država specifično nacionalno zakonodajo, in se glede na zahteve le-te dogovoriti o možnosti preskušanja.
Odvisno od zahtev za posamezne materiale določene preskuse lahko izvedemo.
Način preskušanja je odvisen od vrste, namena in načina uporabe materiala ali izdelka. Zato za izvedbo preskušanja potrebujemo podatke o vrsti materiala (in dokumentacijo o materialu, če je na voljo), vrsti živil, za katere se material uporablja, ter o pogojih uporabe (čas, temperatura in drugi pogoji stika materiala z živilom).

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content