Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Sporočanje rezultatov, svetovanje, pritožba

1. Sporočanje rezultatov

Laboratorij o delnih in končnih rezultatih poroča v pisni obliki. Izjema so nujni vzorci (pozitivna hemokultura, likvor, punktat sklepa), izolati posebnega pomena ali drugi vzorci, ki jih naročnik označi z oznako NUJNO, pri katerih specialist mikrobiolog ali pooblaščeni analitik poleg pisnega izvida preda rezultat lečečemu zdravniku ali medicinski sestri tudi telefonsko, o čemer vodi evidenco o telefonsko podanih sporočilih (kdo, kdaj, komu, za koga in kakšno sporočilo poda) ter morebitnih težavah pri obveščanju.

V pisni obliki izdamo izvid, ki vsebuje končni rezultat izvedene preiskave. Izdamo lahko tudi delni izvid, kadar poročamo o delnih rezultatih. Izvide z rezultati mikrobioloških preiskav pošiljamo v CRPP (Centralni register podatkov o pacientih) v okviru e-zdravja, uporabnikom v zaprti pisemski ovojnici po pošti ali prek kurirja. Pri elektronskem naročanju naročnik vidi izvide tudi v lastnem informacijskem sistemu pod pacientovo obravnavo. Izvidi so dostopni tudi na spletni aplikaciji MBX, ki je namenjena vpogledu v končne in delne izvide. Naročnik preiskav lahko vloži vlogo za uporabo spletne aplikacije MBX na Oddelku za medicinsko mikrobiologijo na posamezni lokaciji, kjer pridobi certifikat, uporabniško ime in geslo ter tudi vse informacije o načinu uporabe aplikacije.

V primeru popravka ali dodatka h končnemu izvidu izdamo izvid (popravek ali dodatek) in o tem opozorimo uporabnika. Kadar uporabnik želi ponovno prejeti izvid, mu ga izdamo. 

Pri prenosu občutljivih (posebnih vrst) osebnih podatkov prek telekomunikacijskih omrežij podatke ustrezno zavarujemo z uporabo kriptografskih metod. Kadar pošiljamo izvide po elektronski pošti, vsebino priloženih datotek šifriramo z uporabo programa za združevanje oz. arhiviranje datotek (7zip in geslo), da je med prenosom od pošiljatelja do prejemnika zagotovljena njihova nečitljivost oz. neprepoznavnost. Šifrirane podatke in geslo posredujemo prejemniku ločeno (šifrirane podatke po elektronski pošti, geslo prek SMS-a/telefonskega pogovora).

2. Svetovanje

Svetovanje o primernosti vzorcev za posamezne preiskave, o izbiri preiskav in uporabi storitev ter interpretacijo rezultatov nudijo specialisti mikrobiologi. Pooblaščeni analitiki nudijo svetovanje o načinu odvzema in transporta vzorcev ter sporočanje delnih in končnih rezultatov preiskav. Poleg specialistov mikrobiologov in pooblaščenih analitikov rezultate za določene preiskave lahko sporoča tudi drugo za to usposobljeno osebje. Informacije o sprejemnem času laboratorija, podatkih o poslanih vzorcih in statusu rezultatov preiskav pa lahko nudijo tudi drugi pooblaščeni laboratorijski delavci.

3. Pritožba

Uporabnik naših storitev lahko vloži pritožbo zoper izvedeno storitev pisno (po pošti na naslov oddelka ali elektronski pošti vodji oddelka ali v knjigo pohval/pritožb, ki je v sprejemni pisarni oddelka) v roku 8 dni od prejema izvida, razen kadar je strokovno drugače utemeljeno. V pritožbi navede številko in datum izvida, ki ga izpodbija, ter laboratorij, ki je izdal izvid. Pritožnik mora v pritožbi navesti razloge, zakaj izpodbija izvid.

Pritožnik se lahko pritoži na nepravilnost obračuna najkasneje v roku 8 dni od prejema računa. V pritožbi navede številko in datum računa ter razloge, zakaj izpodbija račun.

V laboratorijih obravnavamo pritožbe ali druge povratne informacije, ki jih prejmemo od uporabnikov naših storitev (zdravnikov, pacientov, laboratorijskega osebja ali drugih strank) v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano in z obravnavanjem pritožb. Če pritožba ni popolna in ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, pritožnika pozovemo k dopolnitvi pritožbe.

Laboratorij, na katerega se nanaša pritožba, pritožnika pisno obvesti o rešitvi pritožbe, takoj ko je to mogoče, najpozneje pa v 8 dneh od dneva, ko je laboratorij prejel popolno pritožbo. Če v tem času rešitev pritožbe ni mogoča, pritožniku posredujemo obvestilo o poteku reševanja in predvidenem roku zaključka.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content