Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Kakovost tal

Tla so medij, s katerim se vsakodnevno srečujemo pri najrazličnejših opravilih. Tako je za nekatere to vir vsakodnevnega zaslužka, za druge predstavljajo tla stik z naravnim okoljem, preostali pa se s tlemi srečujejo morda le pri rekreacijski dejavnosti. V zvezi s tem imajo tla lahko različno vrsto namenske rabe. Pomemben dejavnik pri odločitvi o rabi tal pa je poznavanje prisotnosti morebitnih onesnaževal (bodisi organskega izvora bodisi anorganskega), ki jih z izvajanjem svojih dejavnosti človek izpušča v okolje.

Z nadzorom nad kakovostjo vseh vrst tal

Določamo kakovosti in onesnaženja vseh vrst tal skladno s pooblastilom ARSO. Izvajamo tudi uradni nadzor kakovosti tal in druge raziskave onesnaženosti tal oz. monitoringe.

Storitve, ki jih opravljamo:

  • posnetke ničelnih stanj tal ter nadaljnje monitoringe, in sicer v skladu z zahtevami Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal,
  • ocene kakovosti zemljin in tal, kamor se zemljina odlaga, v skladu z Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, 
  • raziskave onesnaženosti tal na omejenih območjih (npr. vrtovi, otroška igrišča …) v skladu z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, 
  • raziskave onesnaženosti tal za potrebe poročil o vplivih na okolje, 
  • raziskave onesnaženosti tal v okviru monitoringov med gradnjo in obratovanjem, npr. AC-odsekov, železniških prog ipd., z namenom spremljanja vplivov gradnje oz. obratovanja, npr. AC-odseka na tla, v skladu z vnaprej določenim programom monitoringa in v skladu z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. list RS, št. 68/96 in 41/04 – ZVO-1),
  • analize vzorcev tal/zemlje, ki jih dostavi naročnik sam.

Zaupanja vredni rezultati preskušanja in vzorčenja

Na NLZOH smo vzpostavili sistem vodenja kakovosti z namenom, da našim naročnikom zagotavljamo mednarodno potrjeno neodvisno in nepristransko strokovno usposobljenost, nudimo zaupanje v rezultate preskušanja in kontrole ter zagotavljamo mednarodno priznavanje izdanih poročil.

NLZOH je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-014  na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Obseg akreditacije je razviden iz priloge k akreditacijski listini (https://www.slo-akreditacija.si/acreditation/nacionalni-laboratorij-za-zdravje-okolje-in-hrano-nlzoh/).

Naši certifikati in akreditacijske listine: https://www.nlzoh.si/kakovost/cerifikati-in-akreditacijske-listine/

Vzorčenje izvajamo skladno z zahtevami standarda ISO 10381-1: 2002.Pogosta vprašanja
Agencija republike Slovenije za okolje (ARSO) v okviru Atlasa okolja, ki je prosto dostopen na njihovih spletnih straneh, navaja rezultate Raziskav onesnaženosti tal Slovenije, ki se sistematično izvajajo od leta 1999 dalje.
To je vsekakor možno, vendar vas moramo na tem mestu opozoriti, da takšen vzorec nima pravne veljave (rezultati so uporabni samo za naročnika, uradne institucije pa tovrstnih rezultatov ne upoštevajo), saj morajo biti za pravno uporabo celotni proces vzorčenja in analize izpeljani s strani uradnega pooblaščenca.
Pedoloških analiz tal v NLZOH ne izvajamo. NLZOH je bolj usmerjen v določanje vsebnosti onesnaževal v tleh. Vsekakor pa lahko tovrstne analize za vas izvedemo v povezavi z usposobljenimi strokovnimi sodelavci sorodnih institucij.
Seveda lahko. V tem primeru priporočamo kvalitativno analizo zemlje na morebitno prisotnost ostankov FFS (DRS-posnetek). Ob tem moramo opozoriti, da takšen vzorec, ki ga dostavite sami v analizo, nima pravne veljave (rezultati so uporabni samo za naročnika, uradne institucije tovrstnih rezultatov ne upoštevajo), saj mora biti za pravno uporabo proces vzorčenja izpeljan s strani uradne osebe (inšpektorja UVHVVR oz. IRSKGLR).

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content