Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Ocene odpadkov

Izdelujemo ocene odpadkov pred odlaganjem in ocene nevarnih odpadkov pred sežiganjem.

Kako ravnati z odpadki?

Kljub predpisani hierarhiji ravnanja z odpadki v mnogih primerih energetska predelava in predvsem odstranjevanje (še vedno) predstavljata zadnjo stopnjo ravnanja z odpadki. 
Na odlagališča je dovoljeno odlagati samo obdelane odpadke, za katere je predhodno izdelana ustrezna ocena skladno s predpisom, ki ureja odlagališča. 
Odpadki, ki jih želimo odlagati, morajo izpolnjevati predpisane zahteve, kar pa je odvisno od karakteristike odpadka in vrste odlagališča, na katero jih želimo odlagati. Tako je treba upoštevati npr. zahteve za nenevarne odpadke, ki se odlagajo na odlagališča za nenevarne odpadke, zahteve za inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagališča za inertne odpadke, med drugimi.

Na področju energetske predelave nevarnih odpadkov pa lahko upravljavec sežigalnice oziroma naprave za sosežig prevzame odpadke v obdelavo le, če je zanje izdelana ocena nevarnih odpadkov. Na osnovi izdelane ocene se preveri skladnost z zahtevami iz okoljevarstvenega dovoljenja (npr. številka odpadka, izmerjene vrednosti kemijskih in fizikalnih parametrov).

Kdaj potrebujete oceno odpadkov?

Ocena odpadkov pred odlaganjem in ocena nevarnega odpadka pred sežiganjem morata biti izdelani skladno s Pravilnikom o izdelavi ocene odpadka pred odlaganjem in ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem ter o izvedbi kontrolne kemične analize odpadkov (Ur. list RS, št. 58/2016).  

Pogoje za odlaganje odpadkov določa Uredba o odlagališčih odpadkov.

Ob odložitvi odpadkov je treba imeti izdelano oceno odpadkov, ki na splošno ne sme biti starejša od 12 mesecev. Praviloma se izvedejo kemijske analize, na osnovi katerih se določi dopustnost odlaganja odpadkov glede na mejne vrednosti iz Priloge 2 Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Obstajajo pa tudi odpadki, za katere ni potrebna ocena odpadkov pred odlaganjem.

Pogoje za sežiganje nevarnih odpadkov (sežig in sosežig) določa Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Ur. list RS, št. 8/2018). Praviloma se ocena nevarnega odpadka izdela za ciljno sežigalnico ali napravo za sosežig, saj je treba izvesti tudi kontrolo dopustnosti in primernosti sežiganja nevarnega odpadka, ki med drugim vključuje tudi preverjanje skladnosti z zahtevami iz okoljevarstvenega dovoljenja. 

Ocena odpadkov mora temeljiti na kemični analizi, razen če so odpadki kemikalije (ali z njimi onesnažena embalaža), kjer lahko uporabimo podatke iz varnostnih listov.

Izdelavo ocene nevarnih odpadkov mora zagotoviti imetnik nevarnih odpadkov ob začetku sežiga ali sosežiga odpadkov. Ocena ne sme biti starejša od 12 mesecev.

Pogosta vprašanja
Ocene odpadkov pred odlaganjem lahko izdelajo samo pooblaščenci za izdelavo ocen odpadkov pred odlaganjem na odlagališču. Ocene nevarnih odpadkov pred sežiganjem lahko izdelajo samo pooblaščenci za izdelavo ocen nevarnih odpadkov pred sežigom oz. sosežigom. Samo tiste ocene, ki so izdelane s strani pooblaščenih institucij, so pravnoveljavne. NLZOH ima pooblastili za izdelavo obeh vrst ocen odpadkov.
Obe oceni veljata leto dni.
Kemične analize odpadkov veljajo tri leta ob dejstvu, da se tehnologija nastanka odpadka ne spreminja, v obratnem primeru leto dni.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content