Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Mineralne in izvirske vode

Naravna mineralna voda

Naravna mineralna voda ima lastnosti, zaradi katerih se jasno razlikuje od pitne vode. Posebne lastnosti izhajajo iz vsebnosti mineralnih snovi, kemijskih elementov v sledovih oziroma drugih sestavin ter ima lahko določene prehrambno-fiziološke učinke. Svoj izvir ima v podzemnem viru, ki je zaščiten pred sleherno možnostjo kontaminacije. Oznako prizna pristojni nacionalni organ.


Imamo pooblastilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za opravljanje prvih in rednih pregledov naravne mineralne vode in določanje skladnosti naravnih mineralnih voda, izvirskih voda in namiznih voda.

Izvirska voda

Izvirska voda ima svoj izvir v podzemnem vodnem viru. Namenjena je prehrani ljudi in se polni pri njenem izviru. Mikrobiološke zahteve in postopki obdelave izvirske vode so podobni kot pri mineralni vodi, fizikalno-kemijske lastnosti pa morajo ustrezati pogojem za zdravstveno ustreznost pitne vode.

Pakirana pitna voda

Pakirana pitna voda po sestavi ustreza vodi za javne vodooskrbne sisteme. Vir so lahko površinske vode (reke, jezera), meteorne vode ali podtalnica. Ti vodni viri so zelo občutljivi in zato tudi kakovostno nestabilni. Naravna pitna voda mora ustrezati Pravilniku o zdravstveni ustreznosti pitne vode.

Namizna voda

Namizne vode so pripravljene iz pitne vode, naravne mineralne vode ali izvirske vode, ki vsebuje enega ali več dodatkov (npr. morsko sol, ogljikov dioksid, natrijev klorid, kalcijev klorid, natrijev karbonat).

Zakaj analizirati minerale in izvirske vode?

Namen preiskav je izvedba rednih preskušanj v skladu s predpisom Republike Slovenije in izvedba preskušanj v okviru notranjega nadzora.

Vzorce vode odvzamemo po standardih:

 • ISO 5667-5:2006, Water quality – Sampling – Part 5: Guidance on sampling of drinking water from treatment works and piped distribution systems
 • ISO 5667-11:2009, Water quality – Sampling – Part 11: Guidance on sampling of groundwaters
 • DIN 38402-18:1991, Nemške standardne metode za preiskavo vode, odpadne vode in usedlin
 • Osnovne informacije (grupa A) – Vzorčenje mineralnih izvirov in vrelcev
 • ISO 5667-1:2006, Water quality – Sampling – Part 1: Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques

Opravljanje prvih in rednih pregledov naravne mineralne vode:

 • ob prvih in rednih pregledih polnilnic,
 • za namene preverjanja skladnosti surove in embalirane vode z zahtevami predpisov Republike Slovenije,
 • ko so nujna mikrobiološka preskušanja,
 • za namene fizikalno-kemijskih preskušanj, ki vključujejo več kot 180 parametrov.

Zakonske podlage:

 • Pravilnika o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi (Ur. list RS, št. 50/2004, 75/2005 in 45/2008-ZKme-1);
 • Direktive 2009/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 6. 2009 o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod (Prenovitev);
 • Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04-ZdZPZ);
 • Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES), št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (Ur. list RS, št. 53/05, 66/06 in 31/08);
 • Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES), št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS);
 • Uredbe ES 10/2011 (z vsemi dopolnili) o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili.

Zaupanja vredni rezultati preskušanja

Na NLZOH smo vzpostavili sistem vodenja kakovosti z namenom, da našim naročnikom zagotavljamo mednarodno potrjeno neodvisno in nepristransko strokovno usposobljenost, nudimo zaupanje v rezultate preskušanja in kontrole ter zagotavljamo mednarodno priznavanje izdanih poročil.

NLZOH je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-014  na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Obseg akreditacije je razviden iz priloge k akreditacijski listini (https://www.slo-akreditacija.si/acreditation/nacionalni-laboratorij-za-zdravje-okolje-in-hrano-nlzoh/).

Naši certifikati in akreditacijske listine:https://www.nlzoh.si/kakovost/cerifikati-in-akreditacijske-listine/

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content