Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Odpadne vode

Odpadna voda je voda, ki se po uporabi (v gospodinjstvu ali industriji) ali kot posledica padavin onesnažena odvaja v okolje. Tako nastale odpadne vode odvajamo v javno kanalizacijo ali vodotok oz. ponikamo v tla ali podzemno vodo. Onesnaženost odpadne vode je treba pred izpustom v okolje kontrolirati.

Namen izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda je ugotavljanje:

  • učinkovitosti delovanja čistilnih naprav,
  • vsebnosti onesnaževal in posledično plačila okoljske dajatve zaradi njihovega odvajanja.

Kdaj so nujne naše storitve?

Prve meritve odpadnih voda

Le-te izvedemo ob zagonu nove naprave ali rekonstrukciji obstoječe oz. po vsaki večji spremembi v obratovanju naprave. Po opravljenih prvih meritvah kot pooblaščeni izvajalec izdelamo poročilo o prvih meritvah. Na osnovi tako pripravljenega poročila Agencija RS za okolje izda odločbo, v kateri je med drugim zapisano, ali je treba v prihodnje izvajati obratovalni monitoring odpadnih voda.

Obratovalni monitoring odpadnih voda

Če je upravljavec naprave zavezanec, mora med obratovanjem naprave zagotoviti izvedbo obratovalnega monitoringa odpadnih voda.
Kje začeti?
Obratovalnega monitoringa odpadnih voda: na spodaj zapisani e-naslov nam pošljite odločbo inšpekcijskega zapisnika (če ga imate).

Priprava vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja

Upravljavec naprave mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje ali vsako večjo spremembo v obratovanju naprave, ki odvaja industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo ali neposredno/posredno v vode.

Predlog programa o prvih meritvah in obratovalnega monitoringa odpadnih voda

Predlog programa prvih meritev/obratovalnega monitoringa odpadnih voda se izdela v primeru, da za vir odpadnih voda, ki nastajajo v napravi, ne obstaja specialna uredba.

Predlog spremembe programa obratovalnega monitoringa odpadnih voda

Predloge spremembe programov obratovalnega monitoringa odpadnih voda se izdela v primeru:
– spremembe periodike glede na predpisano pogostost meritev,
– spremembe obsega meritev parametrov onesnaženosti od predpisanega.

Predlog spremembe programa obratovalnega monitoringa stanja voda

Predloge spremembe programov obratovalnega monitoringa stanja voda se izdela v primeru:
– spremembe periodike glede na predpisano pogostost meritev,
– spremembe obsega meritev parametrov onesnaženosti od predpisanega.

Strokovne ocene o skladnosti naprave s predpisi

(Sklic na 27. člen splošne emisijske uredbe – Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, Ur. list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)
Strokovne ocene o skladnosti naprave s predpisi se izdelajo v primeru, ko za napravo ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja (sklic na 27. člen splošne emisijske uredbe – Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, Ur. list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).

Testiranje MKČN < 50 PE, v skladu s standardom SIST EN ISO 12566-3

Za testiranje MKČN < 50 PE imamo pridobljeno Odločbo za preskuševalni laboratorij za področje malih čistilnih naprav za odpadne vode do 50 PE, ki je urejeno z odločbo Evropske komisije 97/464/EC, v skladu z zahtevami harmoniziranega standarda SIST EN 12566-3:2005+A2:2013 – male čistilne naprave do 50 PE – 3. del: Predizdelane in/ali na mestu postavitve sestavljene čistilne naprave za gospodinjske odplake (preverjanje učinka čiščenja glede na zahteve poglavje 6.3 in priloge B).
Kdaj uporabiti:
Testiranje MKČN < 50 PE potrebuje proizvajalec novega proizvoda čistilne naprave, če še nima izdelanega poročila za izjavo o skladnosti gradbenega proizvoda.
Kje začeti?
Na spodnji e-naslov nam pošljite dokument, ki ste ga prejeli od inšpektorata, ARSO, upravne enote, in tehnične podatke o proizvodu.

Testiranje učinkovitosti lovilcev olj

Testiranje učinkovitosti lovilca olj v skladu s standardom SIST EN 858 in ločevalnika maščob v skladu s standardom SIST EN 1825
Testiranje lovilcev olj in maščobolovilcev potrebuje proizvajalec novega proizvoda lovilca olj/maščobolovilca, če še nima izdelanega poročila za izjavo o skladnosti gradbenega proizvoda.
Kje začeti?
Na spodnji e-naslov nam pošljite dokument, ki ste ga prejeli od inšpektorata, ARSO, upravne enote, in tehnične podatke o proizvodu.

Zaupanja vredni rezultati preskušanja

Na NLZOH smo vzpostavili sistem vodenja kakovosti z namenom, da našim naročnikom zagotavljamo mednarodno potrjeno neodvisno in nepristransko strokovno usposobljenost, nudimo zaupanje v rezultate preskušanja in kontrole ter zagotavljamo mednarodno priznavanje izdanih poročil.

NLZOH je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-014  na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Obseg akreditacije je razviden iz priloge k akreditacijski listini (https://www.slo-akreditacija.si/acreditation/nacionalni-laboratorij-za-zdravje-okolje-in-hrano-nlzoh/).

Naši certifikati in akreditacijske listine: https://www.nlzoh.si/kakovost/cerifikati-in-akreditacijske-listine/

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content