Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Pitne vode

Pitna voda ustrezne kakovosti in v zadostni količini je ena od temeljnih človekovih pravic. Vonj, okus in videz vode so lastnosti, ki jih lahko opazujemo vsi. Osnovna zahteva za pitno vodo je, da je primernega vonja, videza in okusa. Ali je voda za uživanje res varna, pa lahko preverite v našem laboratoriju.

Za oskrbo s pitno vodo iz lastnega zajetja je potrebno pridobiti dovoljenje

V pitni vodi opravljamo mikrobiološka in kemijska preskušanja. Ocenjujemo, da se v Sloveniji s pitno vodo iz zasebnih vodnih zajetij oskrbuje približno 140.000 ljudi. Za oskrbo s pitno vodo iz lastnega zajetja je potrebno pridobiti vodno dovoljenje na Direkciji Republike Slovenije za vode.

Preskušanje vode


Mikrobiološko preskušanje

Z mikrobiološkimi preskušanji določamo prisotnost bakterij Escherichia coli in enterokokov v vodi.

Indikatorski mikroorganizmi

Escherichia coli in enterokoki
Bakterije Escherichia coli in enterokoke najdemo v velikem številu v fecesu ljudi in živali. V pitni vodi so pokazatelj fekalnega onesnaženja. S pitjem onesnažene vode ogrozimo svoje zdravje.

Koliformne bakterije
Koliformne bakterije so razširjene v naravnem okolju (prst, površinske vode). Navadno jih najdemo v večjem številu v primeru slabo vzdrževanih vodovodnih sistemov, vodnjakov, zajetij. Prisotnost le-teh v pitni vodi govori o splošnem higienskem stanju vodovodnega sistema in v primeru dezinfekcije o njeni učinkovitosti.

Clostridium perfringens
Preskušanje za bakterije Clostridium perfringens opravljamo, ko je vir pitne vode površinska voda in se redno izvaja dezinfekcija. To so izjemno odporne bakterije, ki so dober indikator za ocenjevanje učinkovitosti dezinfekcije.

Skupno število mikroorganizmov pri 37 °C in 22 °C
S skupnim številom mikroorganizmov v vzorcu ocenimo higiensko stanje. Gre za določanje števila različnih bakterij, ki so v manjšem številu običajno prisotne v vodi, ob ugodnih pogojih pa se čezmerno namnožijo in lahko povzročijo spremembo okusa ali vonja.

Legionele
Legionele so bakterije, ki živijo v naravnih in umetnih vodnih okoljih po celem svetu in v različnih okoljskih pogojih. V naravnih okoljih je legionela prisotna v zelo nizkih koncentracijah. V okolju z ugodnimi pogoji, v slabo vzdrževanih vodovodnih omrežjih, pa se legionele lahko zelo razmnožijo. Okužba z legionelo je navadno rezultat vdihovanja aerosola, ki vsebuje bakterije.
Legionele povzročajo legionelozo. Teža obolenja variira od blagega vročinskega stanja (pontiaška vročica) do potencialno smrtonosne oblike pljučnice (legionarska bolezen). Smrtnost obolenja se giblje od 5 do 30 % vseh obolelih. Za preprečevanje razmnoževanja legionele in izbruha bolezni ali celo epidemije je v javnih objektih priporočeno predvsem zagotavljanje ustrezne temperature vode in vzdrževanje ustreznega pretoka vode ter redni nadzor vodovodnih sistemov in kakovosti vode. Glede na podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Sloveniji za posledicami okužbe z legionelo letno zboli približno 100 oseb.

Navodilo za dostavo vzorca
Vzorec za mikrobiološko preskušanje mora biti dostavljen v 0,5-litrski sterilni embalaži. Embalažo lahko prevzamete v sprejemni pisarni.

Kemijska preskušanja

S kemijskimi preskušanji analiziramo več kot 200 kemijskih parametrov. Kemijske parametre razdelimo v dve skupini, in sicer onesnaženja (pesticidi, nitrat, ostanki zdravil) in osnovne parametre (minerali in mikroelementi).

Preskušanje vode v lastnem hišnem omrežju

Tovrstno preskušanje je namenjeno uporabnikom, priključenim na javni vodovod, želeli pa bi preveriti stanje v hišnem vodovodnem omrežju. 

Priporočilo:
Priporočamo analize na težke kovine, mikrobiološka preskušanja ali/in legionele.

Monitoring pitne vode

Smo nosilci in izvajalci državnega monitoringa pitne vode.
Monitoring se izvaja na vseh vodovodih, ki oskrbujejo najmanj 50 ljudi oziroma oskrbujejo pomembnejši javni objekt (šola, vrtec, hotel, industrijski obrat …).
Preskušanja izvajamo na podlagi ocene nevarnosti za vsako oskrbovalno območje in na podlagi rezultatov izvedenih preskušanj v preteklih letih.
Podatki iz monitoringa so na voljo na www.mpv.si.

Voda iz javnega vodovodnega omrežja

Vsak upravljavec sistema za oskrbo s pitno vodo mora izvajati notranji nadzor pitne vode. Laboratorijske storitve opravljamo za večino slovenskih upravljavcev in Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.

Storitve, ki jih opravljamo
Vodimo zbirko podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo, o pripravi vode, količinah dobavljene vode, številu uporabnikov, kakovosti vode v  notranjem nadzoru, izrednih ukrepih (prekuhavanje vode in prepoved uporabe pitne vode).

Če ste upravljavec vodovodnega sistema
Upravljavec je svoje uporabnike vsaj enkrat letno dolžan obvestiti o skladnosti pitne vode. Letna poročila o skladnosti pitne vode najdete na spletnih straneh upravljavca sistema za oskrbo s pitno vodo.


Zaupanja vredni rezultati preskušanja

Odvzem vzorcev za mikrobiološka in kemijska preskušanja izvajamo po metodi SIST ISO 5667-5:2007 z upoštevanjem standarda za vzorčenje mikrobioloških preskušanj vode, ISO 19458:2006.

Na NLZOH smo vzpostavili sistem vodenja kakovosti z namenom, da našim naročnikom zagotavljamo mednarodno potrjeno neodvisno in nepristransko strokovno usposobljenost, nudimo zaupanje v rezultate preskušanja in kontrole ter zagotavljamo mednarodno priznavanje izdanih poročil.

NLZOH je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-014  na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Obseg akreditacije je razviden iz priloge k akreditacijski listini (https://www.slo-akreditacija.si/acreditation/nacionalni-laboratorij-za-zdravje-okolje-in-hrano-nlzoh/).

Naši certifikati in akreditacijske listine: https://www.nlzoh.si/kakovost/cerifikati-in-akreditacijske-listine/

Pogosta vprašanja
Preskušanje pokaže trenutno stanje. Priporočljivo je redno preverjanje, še posebej ob večjih vremenskih spremembah (nalivi, daljše sušno obdobje) ali zaznavi sprememb v okusu, vonju, barvi.
Treba je pregledati vodovodni sistem in po možnosti poiskati vzrok onesnaženja in ga odstraniti. Navadno so potrebni sanacije in popravila. Če so v vzorcu odkrite bakterije Escherichia coli ali enterokoki, je vodo treba prekuhavati, dokler ne odpravimo vzroka in se prepričamo, da je voda varna.
V sprejemni pisarni dobite vse informacije glede vzorčenja in prevzamete sterilno embalažo, v kateri dostavite vzorec.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content