Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Površinske vode

Površinske vode so tekoče in stoječe vode (jezera, akumulacije). Površinske vode so vir hrane od prazgodovine in so pomemben vir pitne vode, ki se lahko uporablja za pitje in namakanje. Predstavljajo rekreacijske površine, ki nudijo možnosti za razvoj turizma in se uporabljajo za kopanje. Pomembno vlogo imajo pri pridobivanju električne energije, zadrževanju vode v pokrajini, napajanju podtalnice in zaustavljanju hudourniških voda.

Zakaj analizirati površinske vode?

Neurejeni izpusti odpadnih voda tako iz gospodinjstev kot industrije, nepravilno odlaganje odpadkov in intenzivna kmetijska pridelava močno vplivajo na kakovost voda. Raziskave kakovosti površinske vode s sedimentom izvajamo zaradi ugotavljanja vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprave na površinsko vodo (obratovalni monitoring stanja površinske vode), za ugotavljanje splošnega stanja kakovosti površinske vode in sedimenta kot tudi za namen kopalnih voda (jezera, določeni odseki vodotokov), za spremljanje vplivov gradnje oz. obratovanja npr. AC-odseka na površinsko vodo in sediment, spremljanje vplivov uporabe fitofarmacevtskih sredstev za kmetijske namene.

Vzorčenja in preskušanja, ki jih izvajamo:

  • obratovalne monitoringe stanja površinskih vod v skladu s pooblastilom in Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja površinske vode (Ur. list RS, št. 91/2013),
  • vzorčenje in preiskave kakovosti površinske vode in sedimenta z namenom ugotavljanja prisotnosti morebitnih onesnaževal (za kemijska in mikrobiološka preskušanja) v skladu z Uredbo o stanju površinskih voda (Ur. list RS, št. 14/2009, 98/2010, 96/2013 in 24/2016) in Uredbo o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur. list RS, št. 46/2002 in 41/2004),
  • vzorčenje in preiskave onesnaženosti površinske vode in sedimenta v okviru monitoringov, ki jih zagotavlja občina,
  • vzorčenje in preiskave onesnaženosti površinske vode in sedimenta v okviru monitoringov med gradnjo in obratovanjem npr. AC-odsekov, železniških prog ipd. z namenom spremljanja vplivov gradnje oz. obratovanja npr. AC-odseka na površinsko vodo, in sicer v skladu z vnaprej določenim programom monitoringa in v skladu z Uredbo o stanju površinskih voda (Ur. list RS, št. 14/2009, 98/2010, 96/2013 in 24/2016),
  • vzorčenje in preiskave površinske vode za namen kopalnih voda v skladu z Uredbo o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Ur. list RS, št. 25/2008) in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ),
  • analize vzorcev površinske vode in sedimenta, ki jih dostavi naročnik sam.

Za Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) izvajamo tudi državni monitoring kemijskega in ekološkega stanja površinskih voda v Sloveniji v skladu s pooblastilom. Monitoring se izvaja na 155 vodnih telesih površinskih voda v Sloveniji. Rezultati državnega monitoringa so dostopni na spletni strani.

Vzorčenje površinskih tekočih voda izvajamo po metodi ISO 5667-6:2014, vzorčenje površinskih stoječih voda po metodi ISO 5667-4:2016 z upoštevanjem standarda za vzorčenje mikrobioloških preskušanj vode ISO 19458:2006, vzorčenje sedimenta pa po metodi ISO 5667-12: 2017.

Zaupanja vredni rezultati preskušanja

Na NLZOH smo vzpostavili sistem vodenja kakovosti z namenom, da našim naročnikom zagotavljamo mednarodno potrjeno neodvisno in nepristransko strokovno usposobljenost, nudimo zaupanje v rezultate preskušanja in kontrole ter zagotavljamo mednarodno priznavanje izdanih poročil.

NLZOH je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-014  na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Obseg akreditacije je razviden iz priloge k akreditacijski listini (https://www.slo-akreditacija.si/acreditation/nacionalni-laboratorij-za-zdravje-okolje-in-hrano-nlzoh/).

Naši certifikati in akreditacijske listine: https://www.nlzoh.si/kakovost/cerifikati-in-akreditacijske-listine/

Pogosta vprašanja
Seveda lahko, vendar vas moramo opozoriti, da takšen vzorec nima pravne veljave (rezultati so uporabni samo za naročnika, uradne institucije tovrstnih rezultatov ne upoštevajo).

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content