Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Monitoring okolja

Negativni vplivi na posamezne segmente okolja, kot so kakovost tal, voda in zraka, hrup, biotska raznovrstnost, se lahko določijo z monitoringom okolja. Povzročitelj obremenitve mora pri opravljanju svoje dejavnosti zagotavljati monitoring okolja.

Monitoring okolja je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Definiran je v 12. točki tretjega člena Zakona o varstvu okolja.

Monitoring stanja okolja in onesnaževanja

Monitoring stanja okolja obsega spremljanje in nadzorovanje kakovosti tal, voda in zraka, vključno s hrupom, ter biotske raznovrstnosti. Skladno z drugim odstavkom 97. člena Zakona monitoring stanja okolja zagotavljajo pristojna ministrstva neposredno ali prek javnega pooblastila, ki se podeli javnemu zavodu.

Monitoring onesnaževanja okolja obsega spremljanje in nadzorovanje emisij v tla, vode in zrak. Zakon v 101. členu pravi: »Povzročitelj obremenitve mora pri opravljanju svoje dejavnosti zagotavljati monitoring vplivov svojega delovanja na okolje (v nadaljnjem besedilu: obratovalni monitoring)«, ki med drugim obsega monitoring onesnaževanja okolja in monitoring stanja okolja, če povzročitelj obremenitve s svojimi emisijami neposredno povzroča spremembo stanja okolja. Povzročitelj obremenjevanja mora podatke obratovalnega monitoringa sporočati tudi ministrstvu. Skladno s 101.a členom Zakona »Obratovalni monitoring lahko izvaja le oseba, ki je vpisana evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa«. V evidenco se lahko vpiše pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa, in oseba, ki je upravičena izvajati obratovalni monitoring v drugi državi članici.

Storitve, ki jih opravljamo:

  • obratovalne monitoringe stanja podzemne vode v skladu s pooblastilom in Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Ur. list RS, št. 66/2017, 4/2018 in 77/2019),
  • obratovalne monitoringe stanja površinske vode v skladu s pooblastilom in Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja površinske vode (Ur. list RS, št. 91/2013),
  • prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda v skladu s pooblastilom in Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur. list RS, št. 94/14 in 98/15),
  • obratovalne monitoringe v skladu s pooblastilom in Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njihovo izvajanje (Ur. list RS, št. 105/08) v delu, ki se nanaša na ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja za žveplov dioksid, dušikove okside, delce PM10, benzen, težke kovine v delcih PM10 in benzo(a)piren v delcih PM10,
  • prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring za ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa in ocenjevanjem hrupa z modelnim izračunom na podlagi računskih metod v skladu s pooblastilom in Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njihovo izvajanje (Ur. list RS, št. 105/08),
  • obratovalni monitoring za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja v skladu s pooblastilom in Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njihovo izvajanje (Ur. list RS, št. 105/08),
  • obratovalni monitoring za kalibracijo in redno letno testiranje delovanja merilne opreme za trajne meritve emisije snovi v zrak v skladu s pooblastilom in Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njihovo izvajanje (Ur. list RS, št. 105/08).

Za Agencijo Republike Slovenije za okolje izvajamo tudi državni monitoring kemijskega stanja površinskih in podzemnih voda v Sloveniji v skladu s pooblastilom. Monitoring se izvaja na 21 vodnih telesih podzemne vode v Sloveniji in na 155 vodnih telesih površinskih voda v Sloveniji.

Pogosta vprašanja
Lahko.
Lahko, če smo na vaši napravi oz. vaših napravah v zadnjih treh letih izvedli meritve v sklopu obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content