Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Pojasnila glede verifikacije HAT

Po navodilu Ministrstva za zdravje (MZ) z dne 4. 1. 2021 smo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) pristopili k verifikaciji testa Antigen SARS-CoV-2 Test Kit proizvajalca Shenzen Ultra – Diagnostics Biotec. Co., Ltd. Test je MZ izbralo s postopkom javnega naročanja za namen množičnega testiranja prebivalcev Slovenije na okužbo z virusom SARS-CoV-2. Temelj mikrobiološke diagnostike bolezni COVID-19 je dokazovanje ribonukleinske kisline virusa SARS-CoV-2 z metodo RT-PCR po ekstrakciji nukleinske kisline in reverzni transkripciji (v nadaljevanju PCR), ki se uporablja kot »zlati standard« pri oceni drugih metod. Zaradi različnih, zlasti logističnih razlogov, uporaba PCR ni vedno možna. Hitri antigenski testi za dokazovanje antigenov SARS-CoV-2 (HAT) so dopolnilo PCR. So cenejši, čas izvedbe je krajši (do 30 minut), lahko ga izvaja osebje brez predhodne temeljite laboratorijske izobrazbe, praviloma se izvajajo ob preiskovancu.
NLZOH je v skladu z navodilom MZ nemudoma pristopil k izdelavi verifikacijskega protokola in vloge za oceno etične sprejemljivosti. 7. 1. 2021 smo Komisiji Republike Slovenije za medicinsko etiko oddali vlogo za pridobitev soglasja Komisije k protokolu verifikacije. Komisija ga je prejela in na dopisni seji obravnavala 8. 1. 2021. Ocenila ga je kot etično sprejemljivega. Na podlagi dopisa št. 0120-1/2021-7 z dne 11. 1. 2021 smo v NLZOH še isti dan pristopili k izvajanju verifikacije po protokolu.
Verifikacijsko poročilo, ki ga je izdelala strokovna skupna NLZOH, je včeraj, 18. 1. 2021, predstavila na vladni tiskovni konferenci državna sekretarka MZ mag. Marija Magajne. V zvezi s poročilom spodaj dodatno pojasnjujemo napačne navedbe in odgovarjamo na dodatna novinarska vprašanja:

– V zvezi z današnjimi navedbami v članku z naslovom »Uradno: Država kupila neustrezne hitre teste« objavljenem na portalu Necenzurirano.si zanikamo navedbe o prirejanju rezultatov, ki so neresnične, zavajajoče, pavšalne in niso podkrepljene z dejstvi.

NLZOH je strokovna in neodvisna institucija, ki je opravila verifikacijo testa Antigen SARS-CoV-2 Test Kit proizvajalca Shenzen Ultra – Diagnostics Biotec. Co., Ltd. v skladu s strokovnimi pravili. V poročilu so navedeni tudi strokovni viri, ki so bili upoštevani. Nikakor ne držijo trditve, da bi bili zaposleni v NLZOH pod kakršnimikoli pritiski. Zaposleni so analize opravili strokovno, zanesljivo, neodvisno in odgovorno in odločno zavračamo trditve o prirejanju rezultatov verifikacije.

Odvzem brisov, izvedba HT in izvedba PCR so bili ločeni procesi – niso jih izvajale iste osebe. Poleg tega so se vsi brisi za PCR iz vseh mest vzorčenja transportirali v en laboratorij, kjer je testiranje potekalo z reagenti istega proizvajalca, na istih aparatih in z istim usposobljenim osebjem. V času izvajanja PCR laboratorijsko osebje, ki je izvajalo PCR, ni poznalo rezultatov testiranja s HT.

Vsi podatki so se iz vseh lokacij stekali k vodji raziskave in v krogu delovne skupine smo preverjali, da noben podatek v glavni tabeli ni manjkal in da se je preverila skladnost interpretacije PCR z navodili proizvajalca. Prav tako sta se izvedla dva neodvisna izračuna vrednosti vseh postavk v poročilu.

Naj poudarimo, da ima NLZOH visoko usposobljene zaposlene. Letno sodelujemo z več kot 8000 strankami. Osnovno vodilo našega dela je strokovnost, neodvisnost in zaupanje v naše rezultate.

Nadalje pojasnjujemo tudi:

– Občutljivost/specifičnost HAT v celotni skupini brezsimptomnih preiskovancev

V obdobju od 11. 1. 2021 do 17. 1. 2021 smo zbrali in analizirali 1868 vzorcev pri 934 preiskovancih. Od tega smo 934 vzorcev analizirali z metodo PCR in 934 vzorcev s HAT.

Občutljivost HAT v celotni skupini preiskovancev je 81,68 % (95 % CI 75,65-86,76%) in specifičnost 99,59 % (95 % CI 98,81-99,92 %).

Občutljivost HAT v celotni skupini brezsimptomnih preiskovancev je 44,44 % (95 % CI 21,53-69,24 %) in specifičnost 100 % (95 % CI 99,32-100 %). V tej skupini v tednu, ko se je izvajalo testiranje, nismo dosegli ciljnega števila 50 PCR pozitivnih preiskovancev, zato bomo z vzorčenjem nadaljevali. Z visokim številom PCR negativnih pa smo zagotovo potrdili visoko specifičnost testa.

V poročilu smo navedli, da v tej skupini preiskovancev delo še ni zaključeno. Skupina 18 PCR pozitivnih, brezsimptomnih preiskovancev je premajhna, da bi lahko dajali končne sodbe o zmogljivosti testa ali jo razčlenjevali glede na Ct vrednosti, kot smo to storili v skupini simptomatskih. Vsi, ki so bili v tej skupini s HAT negativni, so imeli Ct vrednosti v PCR več kot 34, v enem primeru e gena nismo detektirali. To pomeni, da smo imeli v tej skupini 10 od 18 takšnih preiskovancev, ki so imeli v vzorcih malo virusa. Brezsimptomne osebe s Ct vrednostmi PCR pod 25 so bile v skupini le tri, zato je izračunana vrednost občutljivosti testa v tej skupini le 44,44 %.

Poudarimo pa naj tudi, da je iz tabele 6 verifikacijskega poročila razvidno, da imajo različni kvalitetni hitri antigenski testi praviloma dobro specifičnost, ki se s postopki verifikacije potrdi. Pri verifikaciji občutljivosti HAT pa se potrjuje domneva, da proizvajalci verjetno validacije izvedejo na preiskovancih z visokimi virusnimi bremeni. Rezultati pridobljeni v verifikacijskih postopkih se namreč proizvajalčevim približajo v skupini preiskovancev z nižjimi Ct vrednostmi in torej višjimi virusnimi bremeni. Če je v skupini preiskovancev delež tistih z nižjimi virusnimi bremeni višji, postopek verifikacije praviloma ne uspe potrditi proizvajalčevih navedb. Tako je tudi v našem primeru.

Če povzamemo na kratko; verjetnost, da bo hitri test odkril pozitivno osebo, narašča s količino prisotnega virusa. Najmanjša količina prisotnega virusa, ki jo bo odkril HAT, je bistveno večja od najmanjše količine virusa, ki jo je sposoben odkriti PCR. Slednje velja tako v skupini simptomatskih kot v skupini brezsimptomnih oseb.

– Razliko med validacijo in verifikacijo

Validacija je postopek, s katerim se opredelijo analitske sposobnosti metode (občutljivost, specifičnost, prag detekcije, točnost, linearnost …) in potrdi primernost metode za predviden namen uporabe (na primer diagnostika, presejanje, potrjevanje …). Izvede jo proizvajalec za komercialne teste (tudi za namen pridobitve CE znaka, odobritve s strani FDA …) ali tisti, ki je metodo razvil »in-house«. Izvede se pod določenimi pogoji s specifičnimi viri variabilnosti.

Verifikacija je postopek, ko neodvisna inštitucija/laboratorij/skupina preveri/potrdi trditve glede analitskih sposobnosti metode, kot jih je navedel proizvajalec, če se oceni, da je to potrebno. Glavni namen verifikacije je, da se pokaže, kako metoda funkcionira v drugačnih pogojih, kjer nastopijo drugi viri variabilnosti, ki vplivajo na izvedbo. Skozi verifikacijo se lahko tudi bolj natančno opredeli, kako se metoda obnaša v različnih podskupinah preiskovancev.

– Razliko med občutljivostjo in specifičnostjo

Občutljivost in specifičnost testa izračunamo iz podatkov o številu preiskovancev, predstavljenih v vzorčni tabeli. Občutljivost HAT pove, kolikšen delež s PCR pozitivnih vzorcev je s HAT pozitiven. Specifičnost HAT pove, kolikšen delež s PCR negativnih vzorcev je s HAT negativen.

Poročilo v celoti 

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content