Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Dezinfekcija pitne vode in vodovodnega omrežja

Dezinfekcija vodovodnih instalacij/cevovodov.
Hiperkloriranje – klorni šok internih vodovodnih instalacij se izvaja v javnih objektih: vzgojno izobraževalni objekti, objekti institucionalnega varstva in zdravstvenih dejavnosti, zdraviliški, turistični in drugi nastanitveni objekti, gostinski in trgovski objekti, večstanovanjske stavbe in drugi javni objekti.

Postopek dezinfekcije mora biti opravljen pred izvedbo tehničnega pregleda za pridobitev uporabnega  dovoljenja ob odprtju objekta.

Dezinfekcije vodovodnih napeljav se opravijo tudi po večjih adaptacijah in po daljši neuporabi objektov.

Hiperkloriranje izvajamo tudi na novozgrajenih javnih vodooskrbnih cevovodih in objektih za zbiranje pitne vode oziroma ob sanacijah večjih okvar cevovodov in sanacij vodnih celic.

Dezinfekcijo s hiperkloriranjem izvajamo kot kurativni ukrep pri povečanemu pojavu legionel v vodovodnih instalacijah hladne vode. Za tovrstne dezinfekcije uporabljamo zelo učinkovita in varna sredstva. 

Opravljamo enkratne dezinfekcije manjših lokalnih vodovodnih sistemov ob pojavu fekalnih onesnaženj pitne vode. Obenem tudi strokovno svetujemo skrbnikom glede vzdrževanja vodovodov.

Izvajamo tudi dezinfekcije cistern za transport pitne vode.

Dezinfekcija vodovodnih objektov:

  • dezinfekcijo tovrstnih objektov izvedemo po principu obrizgavanja površin, tudi v takšnih primerih pa se izvede dezinfekcija tik pred zagonom objekta;
  • vse površine vodnih celic objekta za dezinfekcijo morajo biti pred izvedbo dobro mehansko očiščene in temeljito sprane s pitno vodo, vodne celice morajo biti izpraznjene.

Sredstva za dezinfekcijo

Dezinfekcijo vodovodnih napeljav izvajamo s postopki kemijske dezinfekcije. Uporabljamo učinkovita sredstva, ki so primerna za različne postopke dezinfekcije in obdelavo pitne vode.

Uporabljamo kemijske proizvode, ki so registrirani v Sloveniji in so dovoljeni za dezinfekcijo oz. razkuževanje pitne vode.

Strokovni pristop, usposobljenost, izkušnje

Dezinfekcijo opravljajo naši izvajalci, ki  imajo ustrezna dokazila o usposobljenosti in izpolnjujejo zahteve Pravilnika o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije.

Strokovno, odgovorno in učinkovito delo je naše pomembno vodilo pri opravljanju nalog in vsekakor tudi skrbno ravnanje pri varovanju okolja in zdravja ljudi.

V NLZOH imamo zelo veliko izkušenj na področju izvajanja najzahtevnejših postopkov dezinfekcij.

Pogoji za učinkovito izvedbo dezinfekcije

Izvedba vodovodnih instalacij
Vse vodovodne instalacije v objektu morajo biti zaključene, nameščene vse pipe in priključeni vsi odtoki. Izvajalec instalacij mora zagotoviti primerno dozirno mesto na začetku instalacij (najprimerneje pri vodomeru), kamor se priklopi naprava za doziranje dezinfekcijskega sredstva.

Izpiranje vodovodnih instalacij
Cevovodi, vodovodne instalacije za pitno vodo morajo biti v čim krajšem času po namestitvi in tlačnem preskusu, tik pred uporabo, dobro izprani s pitno vodo. Po temeljitem izpiranju sledi čim prejšnja izvedba dezinfekcije – hiperkloriranja. Voda, ki se uporablja za izpiranje in dezinfekcijo vodovodnih napeljav, mora biti zdravstveno neoporečna.

Izpiranje in izpust hiperklorirane vode
Ob zaključku dezinfekcije opravimo temeljito izpiranje cevovoda z meritvami preostanka koncentracije dezinfekcijskega sredstva. Izpiranje traja, dokler ni dezinfekcijsko sredstvo popolnoma izprano ali je izmerjeno v pričakovanih oz. priporočljivih mejah.

Voda, ki je bila uporabljena za dezinficiranje napeljav, se lahko izpusti v odtok ali kanalizacijo. Preden se voda izpusti v odtok oz. v javno kanalizacijo, mora biti izmerjena koncentracija preostanka dezinfekcijskega sredstva. Skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS, št. 64/2012, 64/2014, 98/2015) koncentracija ne sme presegati 0,5 mg/L; v primeru odvajanja takšne odpadne vode direktno v vodotok je dovoljena mejna vrednost 0,2 mg/L.

Preverjanje učinkovitosti izvedbe dezinfekcije

Po zaključenem izpiranju morajo biti odvzeti vzorci za mikrobiološke in kemijske preiskave, s katerimi se potrdi učinkovitost postopka dezinfekcije.
Po priporočilih NIJZ se opravijo preiskave v obsegu občasnih mikrobioloških in rednih fizikalno kemijskih preskušanj. Priporočena je tudi analiza na prisotnost mineralnih olj. Vzorčenje izvedemo skladno s standardom SIST EN ISO 5667–5.
Po uspešno opravljeni dezinfekciji naročniku izdamo ustrezno potrdilo.
Po zaključeni dezinfekciji je potrebno sistem, ki smo ga dezinficirali, čimprej dati v uporabo.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content