Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Podzemne vode

Kar tretjina vse sladke vode je skrita pod površjem. Takšni vodi rečemo podzemna voda. V zemeljski skorji se sklene pomemben del popotovanja vode skozi vodni krog. Podzemna voda nastaja s pronicanjem padavinske vode skozi kamnine. Voda se zadržuje na neprepustnih plasteh globoko pod površjem, od koder jo črpamo za pitje in tudi za druge namene (za namakanje, tehnološko vodo, ogrevanje in hlajenje s toplotnimi črpalkami, za termalne vode za kopanje, zdravljenje in ogrevanje prostorov ter mineralne vode za ustekleničenje).

Podzemna voda ni zaščitena pred morebitnim onesnaženjem

Dejstvo, da je podzemna voda skrita pod zemeljskim površjem, pogosto daje lažni občutek, da je podzemna voda zaščitena pred morebitnim onesnaženjem, ki ga povzroča človek s svojimi dejavnostmi (kmetijstvo, industrija, komunalne odpadne vode …).
Vendar ima podzemna voda slabo samočistilno sposobnost in onesnaženje, ki zaide v podzemno vodo, se zaradi specifičnih fizikalnih in kemijskih procesov tam zadržuje daljši čas. Zato je najpomembnejša naloga vseh nas preprečevanje vsakršnega onesnaženja, še posebej ob dejstvu, da za približno 97 % prebivalcev v Sloveniji podzemna voda predstavlja glavni vir pitne vode.

Raziskave kakovosti podzemne vode izvajamo zaradi ugotavljanja vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprave na podzemno vodo (obratovalni monitoring stanja podzemne vode), ugotavljanje splošnega stanja kakovosti podzemne vode (voda iz lastnega vodnjaka/vrtine), za spremljanje vplivov gradnje oz. obratovanja npr. AC-odseka na podzemne vodo, spremljanje vplivov uporabe fitofarmacevtskih sredstev za kmetijske namene …  

Strokovnjaki NLZOH z veseljem sodelujemo pri tovrstnih raziskavah, saj je čisto okolje, v katerem si želimo živeti, eden naših najvišjih ciljev in posledično stremimo k podrobnejšemu poznavanju svojega življenjskega okolja, katerega pomemben segment je tudi podzemna voda.

Vzorčenja in preskušanja, ki jih izvajamo:

  • obratovalne monitoringe stanja podzemne vode v skladu s pooblastilom in Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Ur. list RS, št. 66/2017, 4/2018 in 77/2019),
  • vzorčenje in preiskave kakovosti podzemne vode z namenom ugotavljanja prisotnosti morebitnih onesnaževal v podzemni vodi (kemijska in mikrobiološka preskušanja) v skladu z Uredbo o stanju podzemnih voda (Ur. list RS, št. 25/2009, 68/2012 in 66/2016) in Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017),
  • vzorčenje in preiskave onesnaženosti podzemne vode v okviru monitoringov, ki jih zagotavlja občina,
  • vzorčenje in preiskave onesnaženosti podzemne vode v okviru monitoringov med gradnjo in obratovanjem npr. AC-odsekov, železniških prog ipd. z namenom spremljanja vplivov gradnje oz. obratovanja npr. AC-odseka na podzemno vodo, in sicer v skladu z vnaprej določenim programom monitoringa in v skladu z Uredbo o stanju podzemnih voda (Ur. list RS, št. 25/2009, 68/2012 in 66/2016),
  • analize vzorcev podzemne vode, ki jih dostavi naročnik sam (postopek – kakšne so zahteve v primeru, če vzorec prinesejo sami).

Za Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) izvajamo tudi državni monitoring kemijskega stanja podzemnih voda v Sloveniji v skladu s pooblastilom. Monitoring se izvaja na 21 vodnih telesih podzemne vode v Sloveniji. Rezultati državnega monitoringa so dostopni na spletni strani https://www.arso.gov.si/vode/podatki/.

Vzorčenje izvajamo po metodi ISO 5667-11:2009 z upoštevanjem standarda za vzorčenje mikrobioloških preskušanj vode ISO 19458:2006.

Zaupanja vredni rezultati preskušanja

Na NLZOH smo vzpostavili sistem vodenja kakovosti z namenom, da našim naročnikom zagotavljamo mednarodno potrjeno neodvisno in nepristransko strokovno usposobljenost, nudimo zaupanje v rezultate preskušanja in kontrole ter zagotavljamo mednarodno priznavanje izdanih poročil.

NLZOH je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-014  na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Obseg akreditacije je razviden iz priloge k akreditacijski listini (https://www.slo-akreditacija.si/acreditation/nacionalni-laboratorij-za-zdravje-okolje-in-hrano-nlzoh/).

Naši certifikati in akreditacijske listine: https://www.nlzoh.si/kakovost/cerifikati-in-akreditacijske-listine/

Pogosta vprašanja
Seveda. Analiza vode se izvede v skladu z dogovorom in upoštevanjem Pravilnika o pitni vodi. Izvede se lahko tako kemijska analiza kot mikrobiološka.
Seveda lahko, vendar vas moramo opozoriti, da takšen vzorec nima pravne veljave (rezultati so uporabni samo za naročnika, uradne institucije tovrstnih rezultatov ne upoštevajo).

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content